Skip to main content

Simple solution to Kaveri Dispute - 1ತಾಯೇ ನೀನೇ ಹೇಳು, ಹೇಳವ್ವ ಹೇಳು ತಾಯೇ! 
ಈ ನೆಲದ ಜಲ, ಗಾಳಿ, ಗಿರಿ, ದುರ್ಗ, ಪರಿಣಾಮ ಹಂಚಬಹುದೇ? ಬಾರದೇ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ||
ಅಘ ಮೇಘಗಳಿಂದ ನೀನು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವೈದಾಳಿ ಬಂದೆಹೆ ನಮಗಾಗಿ. 
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾರಿ ತಿನ್ನುವರಲ್ಲದೇ ಕಸಿದು ತಿನ್ನುವರಲ್ಲಿ ಈ ಜನವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಇದೇನು ರಾಜಕೀಯವೋ? ಅರಾಜಕೀಯವೋ? ಅರಿಯದೇ ಬರಿದೇ ಕೂಗುವೆವಲ್ಲ.
ಅಘನೊಮ್ಮೆ ಮುನಿದರೆ ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇನು ರೂಪವಿದೆ? ಗುಣವಿದೆ? ಏನಿದೆ?
ಮೇಘ ನಿನ್ನ ಪೋಷಿಸದಿರೆ ನೀನೆಲ್ಲಿ? ತಾಯಿ ನೀನಿಲ್ಲದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವೆವು?
ತಾಯೇ! ಕೋಪಿಸಬೇಡ | ನಿನ್ನ ಹರಿವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ | 
ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು | ಹರಿದು ಹೋದಾ ಮೇಲೆ |
ಶುದ್ಧಜಲವ ನಾವೀಂಟಿ | ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು | 
ತಾಯಿ ತಾಳು, ತಾಳವ್ವ ||


We are all Maanavaas. Kaveri is not only a River; it’s a feeling, a civilization, a life style. It has spread its roots in the minds of the people. The minor or major tributaries are the life seekers who have joined the Kaveri. Lots of religions like Bauddha, Jaina, Kraista, and Muslim seek shelter in united Hindu Bhaarata and all are living together. This applies to the case of River also. Else several Pakistans would have been established in India; be cautious! Understand this serious issue. Leave aside the region, border, language and cultivate the habit of utilizing what the Kaveri gives to each one according to their Praapti as a Theertha. The concept of Theertha itself is to take how much the giver gives, without demanding more. That Theertha has to be mutually circulated among the children of Kaveri named farmers. Nor the administrators, not by the people who doesn’t have Kaveri’s feeling, Kaveri’s culture and Kaveri’s life style. How can the judicial law solve this matter? If the Maleraaya (Varuna) gives sufficient rainfall to the Kaveri basin, then there will be some water in Kaveri! Else what we can have with us? Hence the mother Kaveri has to please the Agha & Megha (cloud) for our benefit. Means for her children. Meanwhile if we the brothers ourselves fight for water, the Kaveri leaves the friendship with Varuna, what will be our fate?

                The court can give judgment to circulate certain quantity of water that has been filled by the rain. But can it order the rain? Rights based on unity can be questioned, but in only its limits. Ooty has chillness, Bellary has warmness. Can anybody order to transfer the chillness to Bellary?

                One point must be made clear that if anybody wants more water, he has to live in the place where he gets more rain. If he takes sideways like playing politics, making laws, its natural effect will be dangerous. Nature shouldn’t be forced to bind for our laws. Once upon a time the Saraswati River flowing with full stream became barren, green land Rajastan has been deserted; it’s all due to the idiotic Politics. In the future the Kaveri basin has to be protected from being deserted. This can be done only by the farmers who have the face of humanity, not by politicians. Politics has its own political cunningness, corruption and deceiving the society. This can become a great disaster in the future. Karnataka and Tamilnadu’s farmers are the children of same mother Kaveri. Let’s talk and resolve this problem. Let’s circulate the water according to the quantity of rainfall. Why Politics has to interfere in between? Why this difference named Tamilins and Kannadigas? Forget them and understand thoroughly that we are all the children of Kaveri. Forget this corrupt border issues, its rule and think for a while was this border there before 1884 AD? Was there a Kaveri fight before? All these disturbances are born from British just for the sake of ruling us. Definitely the nature will become annoyed due to this fruitless fight. Please don’t give a chance for it.

                Dakshina Bhaarata is the playground of Jnaanis. Matangas, Agastyas, Kashyapas, Atreyaas have sung, walked, grew & preached here. Three Acharyas taught humanity based on Daiveekata, brightened the land by igniting Darshana Shaastra. This is the path of Basavanna, Akka and several Vachana-kaaraas, Daasa-Varenyaas who have sung and walked all over. This is the land of Aalvaar’s, Tiruvaalvaas, and several mahaa mahaa-purushaas. Combat is not required here. This is the land of people who themselves are the formations of Satya, Nyaaya, Dharma. Dear farmer friends, let’s all live as Bhaaratiyaas without any caste, region, language or any other discrimination. Let’s all pray the Kaveri with Shraddha. She only can fulfill our thirst. She is only the power which is capable to solve this problem, not any administrative, legislative or judiciary councils. Definitely it’s impossible by them. This thirst of water can only be filled if the Kaveri flows with full stream. Not by any fights. Let’s forget the borders of Karnataka & Tamilnadu, farmers sit together and decide the quantity of water to be circulated purely based on the amount of rainfall. Kaveri is Daivadatta. Government interference is not at all required. Let’s decide among ourselves.

Comments

  1. nicely written, to bring out the best in us, not the worst.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುಬಲಿ ಪ್ರಹಸನ - ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

- ಸಂಗ್ರಹ

ಭಾರತ ದೇಶವೆಲ್ಲಿದೆ? ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇದೇನು ಧೈವಸಂಕಲ್ಪ? ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು?

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಮತ, ದೇವರು, ಚಿಂತಕ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ದಡ ದಾಟಿಸಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಹೊರಟರೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ, ಬೀಭತ್ಸ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಲೇಖಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗಮನಿಸಿ. ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಮೊದಲಾಗಿ ಭಾರತದೇಶದ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅದು ಈ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಿರಂತರ ಅಬಾಧಿತ, ಲಾಭದಾಯಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಮಾನವೀಯ ಸಮೃದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೆಂದೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಾರದು. ಸರ್ವಜ್ಞ ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ “ಕಜ್ಜಿಯ ಕೆರೆದಂತೆ” ಎಂದು. ಕೆರೆಯುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ, ಆನಂದದಾಯಕ. ನಂತರ ಕೆರೆತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಳೆತರೆ ಆ ಅಂಗವೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದೀತು. ನಂತರ ವಿಕಲಾಂಗವೇ ಗತಿ ಪುನಾರೂಪಿಸಲಾಗದ್ದು. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಜ್ಜಿ ಕೆರೆತದಷ್ಟೇ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಉದಾ:-…