Saturday, 3 August 2013

Moral of Discrimination: Story of blue Jackel from Panchatantra

ತಾನು ತಾನೆಂದು ಬೀಗಿದರೆ ನಾಶದ ದಾರಿಯನು ತೋರುವುದು - ಭೇದನೀತಿ

ಸಿರಿತನ+ಬಡತನ, ಜ್ಞಾನ+ಅಜ್ಞಾನ, ಸುಖ+ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಮಾನ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯೇ ಧೈವತ್ವ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಿರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭ್ರಮೆ ಪಡಬೇಡ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅದು ನನಗಲ್ಲ, ನನ್ನದಲ್ಲವೆಂದು ಸಹಜ ಬಾಳ್ವೆಯ ಮಾಡುವವನೇ ಜಾಣ. ಮೀರಿದರೆ ಕುತ್ತು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ.
ಸಿರಿಯು ಬಂದಾಗ ನೀ ಮೆರೆಯ ಬೇಡೆಲೊ ಮನುಜ ಸಿರಿ ನಿನಗಲ್ಲ
ನರಿಯೊಂದರಾ ಕಥೆ ಪೇಳ್ವೆ ಕೇಳೈ ಒಂದಿನ ನರಿಯು ಅಗಸನ ಬಣ್ಣದಾ
ಸಿರಿ ತೊಟ್ಟಿಯೊಳು ಬಿದ್ದು ನೀಲ ಬಣ್ಣದೊಳ್ ಮಿಂಚುತಿರಲಾಗ ಕಾಡಿನಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಗೌರವದಲೀ
ಸುರಲೋಕದಾ ಸಿರಿ ಇದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಿಂಹಾದಿ ಮೃಗಗಳು ಗೌರವದಿ
ನರಿಯ ಪೂಜಿಸುತಿರಲು ಬೀಗಿತು ನರಿಯು ತಾನೇ ತಾನೆಂದು ದೇವನೆಂದೂ
ನರಿಯ ಬಾಳಲಿ ವಿಧಿಯಾಟ ಸಹಜವೆಂಬಂತೆ ನಡೆಯಿತೈ ದೇವನಿತ್ತಿಹ ಸಿರಿಯು ನಷ್ಟವಾಯ್ತು || ೧ ||


It is another nice story from the Panchatantra collection. Once, there was a jackal in a forest by the name of Chandaraka. One day, Chandaraka, driven by hunger, went to a nearby village in search of food. He was extremely hungry. Unfortunately, he met a group of dogs and they started chasing him. The jackal got frightened and fled in panic. He entered a washer man’s house in a hurry. While trying to hide himself, the jackal slipped and fell into a tub full of blue color, which the washer man had kept ready to dye the clothes.

Taking advantage of the situation, the jackal planned to keep the situation in his favor. He asked, “Why are you running like this? There is no need to panic. I am a unique creation of God. He told me that the animals in this jungle had no ruler and he had nominated me as your king. He had named me, Kakudruma and told me to rule this forest. Therefore, all of you can live safely under the cover of my protection.”

The innocent animals believed the shrewd jackal and accepted him as the king. The jackal appointed the lion as his minister, the tiger as his chamberlain and the wolf as the gatekeeper. After allotting positions to the animals, the new king Kakudruma banished all the jackals in the forest for the fear of being recognized. Now, the animals hunt food and brought it to the self-proclaimed king. After taking his share, the king would distribute the remaining food equally among his subjects. So like this, he was leading a luxurious life.

ಬರಿಯ ಬಣ್ಣವ ನಂಬಿ ತನ್ನರಿವು ಮರೆತು ಮೆರೆಯಿತು
ನರಿಯ ವಿಧಿಯು ಬರೆಯಿತು ಅದಕೊಂದುಪಾಯವ
ಸುರಿಯಿತೈ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಮಳೆ ಭೋರೆಂದು ಬರಲಾಗ ಬಣ್ಣ ಕರಗಿತು ನೆಲವ ಸೇರಿತು
ನರಿಯ ಬಣ್ಣವ ಅರಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒರೆಸಿ ಒದೆದವು ಬಡಿದು
ಉರಿಸಿಟ್ಟ ತಾಳಲಾರದೆ ಕಾಡಿನಿಂ ಓಡಿಸಿದವಾಗ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೇ
ನರಿಯು ಚಿಂತಿಸಿತು ವ್ಯರ್ಥ ಮೋಸವ ಮಾಡಿ ಇದ್ದ ಕೂಳನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡೆನು ಎಂದು ಮರುಗಿತಾಗಾ ||  ೨ ||


One day when the blue jackal was holding his court, a herd of jackals were passing by howling to their glory. Suddenly blue jackal forgot that he was a king and not an ordinary jackal anymore. Unable to control his natural instinct, Kakudruma howled at the top of his voice. Soon, the animals realized that they had been fooled by a jackal. In a fit of anger, all the animals, at once pounced on the blue jackal and killed him.

ಕೇಳೆಲವೊ ಮನುಜನೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಸಂಪತ್ತು ನಿನಗಲ್ಲ
ಹಾಳು ಆಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಳ ಹೋಗದಿರು ದಾನಧರ್ಮವ ಮಾಡಿ
ಬಾಳು ಹಸನವಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬರಿದೆ ಕೊಂಬನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ
ಹಾಳು ನರಿಯಾ ಬಾಳ್ವೆ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನಲಿ ಧನಕನಕವಿರುವತನಕ
ಬಾಳು ಬಂಗಾರವೆಂಬರು ಬಂದುಗಳು ಎಂದು ಅದು ಕಳೆಯೇ ನೀ
ಮೂಳೆಯೆಂದೇ ಕರೆಯುವರು ಬಿಡು ನೀ ನಿನ್ನಯ ಕೊಂಭ ಕಳಚಿ ಬಾಳಲು ಬೇಕು ಅದುವೆ ಸಾರ್ಥಕವೂ || ೩ ||

Moral: 
  • The one who abandons one’s own folk will perish.
  • When pride comes, then comes disgrace.
  • Destiny cannot be changed.
  • If we command our wealth, we shall be rich and free; if our wealth commands us, we are poor indeed. 
  • Wealth changes hands—that is one of its peculiarities. 
  • Seek not proud riches, but such as thou mayest get justly, use soberly, distribute cheerfully, and leave contentedly.
  • Worldly wealth is the devil's bait; and those whose minds feed upon riches recede, in general, from real happiness, in proportion as their stores increase. 
  • O, my God! withhold from me the wealth to which tears and sighs and curses cleave. Better none at all than wealth like that.  

No comments:

Post a Comment