Wednesday, 28 May 2014

ಬೀಜಗಣಿತದ ಏಕವರ್ಣ ಸಮೀಕರಣ: ಸೇನಾತುಕುಡಿ ಲೆಕ್ಕ

ನಗರದಲೊಂದು ಸೇನಾ ತುಕುಡಿಯು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತಿರಲೊಬ್ಬ
ಜವರನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ ನೀವೆಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳು? ನುಡಿದ
ಸವಾರನೀ ತುಕುಡಿಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮುಂದಿದೆ ಮೂರ್ಪಟ್ಟು ಹಿಂದಿದೆಯೆಂದು ನಸುನಗುತ |
ಮೂರ್ತುಕಡಿಗಳ ಯೋಗದ ದಶಮಾಂಶ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರೆ
ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ೧೯೮ ಮಂದಿಗಳಿರೆ, ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕಿಸು ತರಳ
ಜವಾನರೆಷ್ಟು? ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? ಬುದ್ಧಿವೈಶದ್ಯಕಿದು ಸಂಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕವು || ೧ ||

ಲೆಕ್ಕ:- J = ಪ್ರತಿ ತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಜವಾನರು, P = ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, J' = ಎಲ್ಲಾ ತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಜವಾನರು.
3J + J + 2J = 198 => J = 33
ತಾಳೆ:-           99 + 33 + 66 = 198
ದಶಮಾಂಶ P:- 9.9 + 3.3 + 6.6 = 18.18 = 18 (ಅಭಿನ್ನ ಮಾನವ ಲೆಕ್ಕವಾದ್ದರಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಬಿಡಿರಿ)
J' = 198 - P
  = 198 - 18
ಜವಾನರು = 180, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು = 18ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:- ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜಗಣಿತದ ಏಕವರ್ಣ ಸಮೀಕರಣ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ. ಜವಾನರ ಸೇನಾ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ದೇಶಪ್ರೇಮ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಜವಾನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಹೇಗೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಆದಿ, ಮಧ್ಯ, ಅಂತ್ಯಗಳೆಂಬ ೩ ತುಕುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದು ಒಂದು ವ್ಯೂಹ ರಹಸ್ಯ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯ ವ್ಯೂಹವು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಬಲವು ಕಡಿಮೆಯೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಮುಮ್ಮುಖ ಸೇನಾ ಬಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳಿದ "ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆ" ಎಂಬ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರವೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ: 
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವು ಘಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಭೂತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭೂತವು ೩ ಋಣ ಅಥವಾ ೩ ಕರ್ಮಗಳ ಬುತ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು-ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕ, ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು, ಪಕ್ವ-ಅಪಕ್ವ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎರಡೆರಡಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ನೋಡುವಾಗ ೯೯ + ೩೩ + ೬೬ ಎಂದು ಬಂದಿತು. ಸಹಜ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದರೆ ೩೩ ಭಾಗ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ೬೬ ಭಾಗಗಳು ದೈವೀಕತೆ, ಒಟ್ಟು ೯೯. ಇಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ನೂರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದಂಶ ಚೈತನ್ಯವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ೯.೯, ೬.೬, ೩.೩ ಎಂದರೂ ೦.೯, ೦.೬, ೦.೩ = ೦.೧೮ ಎಂಬುದು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯವು ಏಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ನಂತರದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೇನಾ ತುಕುಡಿಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ೯, ೩, ೬ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಕಿಯ ಸಹಜ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ಆ ಸೇನಾ ತುಕುಡಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತುಕುಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನಿಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರ.

ಇನ್ನು ೯ + ೩ + ೬ = ೧೮ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಮಾನವನು ಅರಿತು ಬಾಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅದುವೇ ನಿಮ್ಮಯ ಧೈವ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆದಿನಾದದ ಮೂಲದಿಂದ ಉದಯಿಸಿದ ೧೮ ಜೀವಕಲೆಗಳು, ಅವೇ ೧೮ ವೇದಗಳು, ಮುಂದೆ ೧೮ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ರೂಪದಲಿ ಚರ್ಯೆಯಲಿ ಬಂದವು.

ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆಗಾಮಿ, ಸಂಚಿತ ಎಂಬ ಮೂರು ಕರ್ಮಗಳು ಮೂರಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ೩ x ೩ = ೯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಗ್ರದಲ್ಲಿ ೬ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳುಳ್ಳ ಸೇನೆಯು ಮುಂಬರುವ ಕಾಮಾದಿ ೬ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಇರುವ ೬ ಸದ್ಗುಣಗಳು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕು ಷಟ್ಕರ್ಮಗಳು. ಆಗ ಜೀವನದಿ ಜಯವು ಖಂಡಿತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ೩ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೆ ಇರುವ ೩ ಪೂರಕ ಬಲಗಳು. ಅದು ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರು ಎಂದೂ ಗಣಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ೯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದರೆ ನವಮಾಸ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗೈದ ಪೋಷಣೆ. ತತ್ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮವು ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ವೈಧಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಿತ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೇ ಧಾತುವಿಗೆ ಮೂಲ ಎಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರಕಲೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಳಕಂಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ:

·        ಸಹಜ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಧಾತುಗಳು = ೭
·        ಚರಗಳಲ್ಲಿ = ೧೪
·        ರಸಾಂಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಧಾತುಗಳು = ೧೫ + ೧
·        ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ = ೨೭
·        ಜಡ ಪರಿಣಾಮ = ೩೩
·        ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ = ೪೮
·        ವನಸ್ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ = ೫೬

ಒಟ್ಟು = ೨೦೧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾತುವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ೨೦೧ ಧಾತುಗಳು ೧೧ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಜುರ್ವೇದದ ರುದ್ರಪಶ್ನದಲ್ಲಿ ೧೧ ರುದ್ರರು ಎಂದರು. ಆಗ ೨೦೧ / ೧೧ = ಭಾಗಲಬ್ದ: ೧೮, ಶೇಷ: ಎಂಬ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಬಂದಿತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ೨೦೧ - ೧೯೮ = ೩. ಈ ಸತ್ವ, ರಜ, ತಮ ಎಂಬ ೩ ಗುಣಗಳೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಕಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರವು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ೧೧ ರುದ್ರಗಳು x ಪೃಥಿವೀ ೫ = ೫೫
೫೫ x ಅಂತರಿಕ್ಷ ೩ = ೧೬೫
೧೬೫ x ದಿವಿ ೩ = ೪೯೫
೪೯೫ x ಅನ್ನ ೪ = ೧೯೮೦.

ಅಂದರೆ ಈ ೧೯೮ ರಸಗಳು ದಶಾಂಶ ಗುಣಿತವಾಗಿ ೧೯೮೦ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೧೮ ಎಂಬ ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ೯ ಇಹ + ೯ ಪರ = ೧೮ ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳು . ಆ ೯ರ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ೧೦ನೇಯದೇ ವಸ್ತು. ೯ + ೯ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.


ಇನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ೯ ಅಂಶದ ಬಲ ಎಂಬ ಆಸ್ತಿ, ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ೩ ಅಂಶವನ್ನು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪದ್ಧನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವ ೬ ಅಂಶಗಳ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭೂತದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಥನೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.

No comments:

Post a comment