Tuesday, 25 November 2014

ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಕೆಲವು ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯಗಳು

ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಕವಿಕಾವ್ಯಸಾರ (ಒಂದು ಕಿರು ಕಥನಕಾವ್ಯ) 

ರಚನೆ: ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿ 

ಒರೆಯುತಿಹೆ ನಾನೀಗ| ಧರೆಯಸೌಭಾಗ್ಯವನು||
ಗುರು ಕುಮುದೇಂದು ರಚಿಸಿರುವ| ಸಿರಿಪಾದ ಕಾವ್ಯವನು||ಪ||

ಆದಿನಾಥರಕಾವ್ಯ| ಭೇದವಳಿಸುವಕಾವ್ಯ||
ಬೋಧಿಸಿದ ಗೊಮ್ಮಟನ| ಸುಧೆಯಸಾಗರಕಾವ್ಯ||೧||

ಅಜಿತನಾಥರಕಾವ್ಯ| ಶಂಭವನಶುಭಕಾವ್ಯ||
ಅಭಿನಂದನರು ಸುಮತಿ| ಸಮ್ಮತಿಸಿದಕಾವ್ಯ||೨||

ಪದುಮಪ್ರಭತುಂಬಿರುವ| ಸುಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರಕಾವ್ಯ||
ಚಂದ್ರಪ್ರಭದೇವ| ಪುಷ್ಪದಂತರಕಾವ್ಯ||೩||

ಶೀತಲಶ್ರೇಯಾಂಸವಾಸುಪೂಜ್ಯ| ವಿಮಲಾನಂತಧರ್ಮ||
ಶಾಂತಿಕುಂತುವುಮತ್ತೆ| ಅರನೊರೆದಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೪||

ಮಲ್ಲಿನಾಥರುಇತ್ತ|  ಸುವ್ರತರುನಮಿನೇಮಿ||
ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರನುಡಿಯು| ಮಹವೀರವಾಣಿ||೫||

ಯದುನಂದನನಗೀತೆ| ಭೂವಲಯಸಂಜಾತೆ||
ವ್ಯಾಸರುಸುರಿದವಾಣಿ| ಪರಬೊಮ್ಮನಾರಾಣಿ||೬||

ಅದ್ವೈತಸಾಗರಕೆ| ಮೇರೆಇರಿಸದಕಾವ್ಯ||
ಸ್ಯಾದ್ವಾದದಾಸಿರಿಯು| ತುಂಬಿಗರಿಯುವಕಾವ್ಯ||೭||

ಧಾರಿಣಿಯಗುರುಫಣನ| ಮೀರಿಬೆಳೆದಿಹಕಾವ್ಯ||
ಧರೆಯಮಾನವರೆಲ್ಲ| ಒಂದೆನುವಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೮||

ಧರಸೇನ ಗುಣಸೇನ| ಕುಂದಕುಂದರಜ್ಞಾನ||
ಸಿಂಧುಶಯನನಸಿರಿಯು| ಕುಮುದೇಂದುಧ್ಯಾನ||೯||

ವೀರಸೇನರ ವಿವರ| ಜಿನಸೇನರಾ ಪ್ರವರ||
ಗುರುಪರಂಪರೆವಾಣಿ| ಭೂವಲಯರಾಣಿ||೧೦||

ಕರಕಮಲದಲಗಳಲಿ| ವೈರಾಗ್ಯವರಿತವರು||
ಧರೆಯಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ| ಧರುಮವರುಹುತಲಿಹರು||೧೧||

ಸಕಲವನುಬಲ್ಲವನು| ಸುತನೆಂಬಪ್ರೇಮದಲಿ||
ಜಕಿಲಕಿಯಬ್ಬೆತಾ| ಬರೆಸಿರುವಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೧೨||

ಮಲ್ಲಿಕಬ್ಬೆಯಭಕ್ತಿ| ಗುರುಶಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ||
ಹರಿದುಬಂದಿಹಭವ್ಯ| ಕುಮುದೇಂದುಕಾವ್ಯ||೧೩||

ಅಷ್ಟಕರ್ಮವಕೆಡಿಪ| ಶಿಷ್ಟರುಸುರಿದಕಾವ್ಯ||
ಅಷ್ಟಮಜಿನತಾನು| ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೧೪||

ಕನ್ನಡಿಯಕನ್ನಡವು| ಆದಿಜಿನನುಸಿರೆಂಬ||
ಅಚ್ಚರಿಯತೆರೆದಿಡುವ| ಕನ್ನಡದಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೧೫||

ವೇದಸಾರುತಿಹಯಜ್ಞಯಾಗಗಳು| ಹಿಂಸೆಯೆನುವಭಾವ||
ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಸತ್ಯಸತ್ವಗಳ| ಅರಿತಜಿನನಕಾವ್ಯ||೧೬||

ಸರಸತಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿಯ| ಸೇರಿಪಾವನವಾದ||
ಸಿರಿಕಂಠತೆರೆದಿಟ್ಟ| ಸುರವಂದ್ಯಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೧೭||

ಮೋಡದಲಿಮಂತ್ರಗಳ| ನೋಡಿತಿಳಿಯುತಲಿದ್ದ||
ದೇವರಾತರುಸವಿದ| ದಿಕ್ಕುಧರಿಸಿದಕಾವ್ಯ||೧೮||

ಸಿಗದಕಾವ್ಯವಿದೆಂದು| ರಾಜೇಂದ್ರರಕ್ಷಿಸಿದ||
ಜಗದಅಚ್ಚರಿತಾನು| ಯುಗಯುಗದಕಾವ್ಯ||೧೯||

ಕಬ್ಬಿಣದಕಡಲೆಯನು| ಕಬ್ಬಿನಾರಸದಂತೆ||
ಜಗದಜನಗಳಿಗಿತ್ತ| ಗಿರಿಜೆಯೊಲವಿನಕಾವ್ಯ||೨೦||

ಸುಧೆಯನರ್ಥಿಸುವವನ| ಹೃದಯಕಮಲದಕಾವ್ಯ||
ಪದುಮಾವತಿಯರಸ| ಮುದದಿರಚಿಸಿದಕಾವ್ಯ||೨೧||

ಬೆಂದಕಾಳೂರ್ಸನಿಹ| ನಂದಿಗಿರಿತಪ್ಪಲಲಿ||
ಯಲವಭೂರಿಸಿಬರೆದ| ಸಿರಿಭೂವಲಯಕಾವ್ಯ||೨೨||

ಚೆನ್ನಿರುವಕಾವ್ಯವಿದು| ಹೊನ್ನುಡಿಯಹೆಮ್ಮೆಯಿದು||
ಕಸವರದಕಂಠದಲಿ|ಹಾಡಬೇಕಿಹಕಾವ್ಯ||೨೩||
******************************************************

***ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಕೆಲವು ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯಗಳು***ಅಷ್ಟಮಹಾಪ್ರಾತೀಹಾರ್ಯವೈಭವದಿಂದ| ಅಷ್ಟಗುಣಂಗಳೊಳ್ಓಂದಮ್||
ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಲಪಯರ್ಯಾಯದಿನಿತ್ತ| ಅಷ್ಟಮಜಿನಗೆರಗುವೆನು ||
*  *  *
ಟವಣೆಯಕೋಲುಪುಸ್ತಕಪಿಂಛಪಾತ್ರೆಯ|ಅವತಾರದಕಮಂಡಲದ||
ನವಕಾರಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆಕಾರಣವೆಂದು|ಭುವಲಯದೊಳುಪೇಳ್ದಮಹಿಮಾ
*  *  *
ಆದಿದೇವನುಆದಿಯಕಾಲದಿಪೇಳ್ದ|ಸಾಧನೆಯಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗ||
ದಾದಿಯಅಜ್ಞಾನವಳಿವಧರ್ಮಧ್ಯಾನ|ಸಾಧಿತಕಾವ್ಯಭೂವಲಯ
*  *  *
ಲಾವಣ್ಯದಂಗಮೈಯ್ಯಾದಗೊಮ್ಮಟದೇವ|ಆವಾಗತನ್ನಅಣ್ಣನಿಗೆ||
ಈವಾಗಚಕ್ರಬಂಧದಕಟ್ಟಿನೊಳ್ಕಟ್ಟಿ|ದಾವಿಶ್ವಕಾವ್ಯಭೂವಲಯ
*  *  * 
ಯಶಸ್ವತೀದೇವಿಯಮಗಳಾದಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ|ಅಸಮಾನಕರ್ಮಾಟಕದ||
ರಿಸಿಯುನಿತ್ಯವುಅರುವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಷರ|ಹೊಸೆದಂಗೈಯ್ಯಭೂವಲಯ||
*  *  *
ಕರ್ಮಟಕಮಾತಿನಿಂದಲಿಬಳಸಿಹ|ಧರ್ಮಮೂರ್ನೂರರವತ್ಮೂರಂ||
ನಿರ್ಮಲವೆನ್ನುತಬಳಿಯಸೇರಿಪಕಾವ್ಯ|ನಿರ್ಮಲಸ್ಯಾದ್ವಾದಕಾವ್ಯ
*  *  *
ಹದಿನೆಂಟುಭಾಷೆಯುಮಹಭಾಷೆಯಾಗಲು| ಬದಿಯಭಾಷೆಗಳ್ಏಳ್ನೂರಮ್||
ಹೃದಯದೊಳಡಗಿಸಿಕರ್ಮಾಟಲಿಪಿಯಾಗಿ| ಹುದುಗಿಸಿದಂಕಭೂವಲಯ ||
*  *  *
ಸಾವಿರದೆಂಟುಭಾಷೆಗಳಿರಲವನೆಲ್ಲ|ಪಾವನಮಹಾವೀರವಾಣಿ||
ಕಾವಧರ್ಮಾಂಕವುಓಂಬತ್ತಾಗಿರ್ಪಾಗ|ತಾವುಏಳ್ನೂರ್ಹದಿನೆಂಟು
*  *  *
ವರಪದ್ಮಮಹಾಪದ್ಮದ್ವೀಪಸಾಗರಬಂಧ|ಪರಮಪಲ್ಯದಅಂಬುಬಂಧ|
ಸರಸಶಲಾಕೆಯಶ್ರೇಣಿಯಂಕಬಂಧ|ಸೀಮಾತೀತದಲೆಕ್ಕಬಂಧ||
*  *  *
ತರುಣನುದೋರ್ಬಲಿಯವರಕ್ಕಬ್ರಾಹ್ಮಿಯು|ಕಿರಿಯಸೌಂದರಿಅರಿತಿರ್ದ||
ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಷರನವಮಾಂಕಸೊನ್ನೆಯ|ಪರಿಯಿಹಕಾವ್ಯಭೂವಲಯ||
*  *  *
ಭಾರತದೇಶದಮೋಘವರ್ಷನರಾಜ್ಯ|ಸಾರಸ್ವತವೆಂಬಂಗ||
ಸಾರಾತ್ಮಗಣಿತದೊಳಕ್ಷರಸಕ್ಕದ|ನೂರುಸಾವಿರಲಕ್ಷಕೋಟಿ||
*  *  *
ಜನಿಸಲುಸಿರಿವೀರಸೇನರಶಿಷ್ಯನ|ಘನವಾದಕಾವ್ಯದಕಥೆಯ||
ಜಿನಸೇನಗುರುಗಳತನುವಿನಜನ್ಮದ|ಘನಪುಣ್ಯವರ್ಧನವಸ್ತು||
*  *  *
ವೋದಿನೊಳಂತರ್ಮುಹೂರ್ತದಿಸಿದ್ಧಾಂತ|ದಾದಿಅಂತ್ಯವನೆಲಚಿತ್ತ||
ಸಾದಿಪರಾಜಅಮೋಘವರ್ಷನಗುರು|ಸಾಧಿತಶ್ರಮಸಿದ್ಧಕಾವ್ಯ||
*  *  *
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವದೆಲ್ಲಮುಗಿದರುಮಿಕ್ಕುವ| ಗಣಿತವನಣುರೂಪಮ್ಗೈದು||
ಕ್ಷಣವೆನೆಸಮಯಓಂದರೊಳಸಂಖ್ಯಾತದ| ಗುಣಿತದಿಕೆಡಿಸುವಕ್ರಮವು
*  *  *
ಅಂಕವಿಜ್ಞಾನವಿರುವಗಣಿತಯೋಗ| ದಂಕೆಒಂದೊಂದಲೊಂದು||
ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆನೋಡಲಾದಿಯಾದೊಂದನು| ಪೆಂಕನೆಂತರಿವೆನೆನುವನು||
*  * *
ಅಣುವುನೀರೊಳಗೆಷ್ಟುಅನಲವಾಯುಗಳೆಷ್ಟು| ನೆನೆದುಸುಡದಅಣುವೆಷ್ಟು||
ತನಿವರ್ಣನಾಲ್ಕರಿಮ್ಪೂರಣಗಲನದೆ| ಮಿನುಗುವಪರಮಾಣುವೆಷ್ಟು ||
*  *  *
ಕರುನಾಡತಣ್ಪಿನನೆಲದೊಳುಹುಟ್ಟಿದ| ಕುರುಹರಿಪುರುವಂಶವೆರೆದು||
ಪೊರೆದುಹೊತಿಸಿದಅಂಕಜ್ವಾಲೆಯಬೆಳಕಿನ| ಪರಿಯಚಿಜ್ಯೋತಿಇದರಿಯಾ ||
*   *   *
ತನುವನಾಕಾಶಕೆಹಾರಿಸಿನಿಲಿಸುವ| ಘನವೈಮಾನಿಕದಿವ್ಯಕಾವ್ಯ||
ಪನಸಪುಷ್ಪದಕಾವ್ಯವಿಶ್ವಂಭರಕಾವ್ಯ| ಜಿನರೂಪಿನಭದ್ರಕಾವ್ಯ ||
*   *  *
ಯವೆಯಕಾಳಿನಕ್ಷೇತ್ರದಳತೆಯೊಳಡಗಿಸಿ| ಅವರೊಳನಂತವಸಕಲಾನ್||
ಕವನವದೊಳ್ಸವಿಯಾಗಿಸಿಪೇಳುವ| ನವಸಿರಿಇರುವಭೂವಲಯ ||
*   *   *
ಕರುಣೆಯಧವಲವರ್ಣದಪಾದಗಳಿಹ| ಪರಮಾತ್ಮಪಾದದ್ವಯದೆ||
ಸಿರವಿಹನಾಲ್ಕಂಕವೆರಸಿಸಿಂಹದಮುಖ| ಭರತಖಂಡದಶುಭಚಿಹ್ನೆ ||
*   *   *
ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರುಎರಗುವತೆರದಲಿ| ಋಷಿರೂಪಧರಕುಮುದೇಂದು||
ಹಸನಾದಮನದಿಂದಮೋಘ| ವರ್ಷಾಂಕಗೆಹೆಸರಿಟ್ಟುಪೇಳ್ದಶ್ರೀಗೀತೆ ||
*   *   *
ಮಿಗಿಲಾದತಿಶಯದೇಳ್ನೂರಹದಿನೆಂಟು|ಅಗಣಿತದಕ್ಷರಭಾಷೆ||
ಶಗಣಾದಿಪದ್ಧತಿಸೊಗಸಿನಿಮ್ರಚಿಸಿಹೆ|ಮಿಗುವಭಾಷೆಯುಹೊರಗಿಲ್ಲ||
*  *  *
ವರವಿಶ್ವಕಾವ್ಯದೊಳಡಗಿರ್ಪಕಾರಣ|ಸರಣಿಯನರಿತವರ್ಶುಭದ||
ಗುರುವರವೀರಸೇನರಶಿಷ್ಯಕುಮುದೇಂದು|ಗುರುವಿರಚಿತದಾದಿಕಾವ್ಯ
*  *  *
ಓದಿಸಿದೆನುಕರ್ಮಾಟದಜನರಿಗೆ|ಶ್ರೀದಿವ್ಯವಾಣಿಯಕ್ರಮದೆ||
ಶ್ರೀದಯಾಧರ್ಮಸಮನ್ವಯಗಣಿತದ|ಮೋದದಕಥಯನಾಲಿಪುದು||
*  *  *
ಮೇರುವಬಲಕ್ಕಿಂತಿರುಗುತನೆಲೆಸಿರ್ಪ| ಭೂರಿವೈಭವಯುತರಾದ||
ಸಾರದಬೆಳಕಬೀರುವಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರು| ಧಾರುಣಿಯೊಳ್ತೋರ್ಪವರೆಗೆ ||
*   *   *
ನೀಲಾಂಬರದೊಳುಹೊಳೆಯುವನಕ್ಷತ್ರ| ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದವರೆಗೆ||
ಶೀಲವ್ರತಂಗಳೊಳುಬಾಳ್ದುಜನರೆಲ್ಲ| ಕಾಲನಜಯಿಸಲೆತ್ನಿಸಲಿ || 

******************************************************

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಗ್ರಹ: ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿ. ದೂರವಾಣಿ: 9449946280.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: sudharthyhassan@gmail.com

No comments:

Post a Comment