Skip to main content

ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಕೆಲವು ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯಗಳು

ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಕವಿಕಾವ್ಯಸಾರ (ಒಂದು ಕಿರು ಕಥನಕಾವ್ಯ) 

ರಚನೆ: ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿ 

ಒರೆಯುತಿಹೆ ನಾನೀಗ| ಧರೆಯಸೌಭಾಗ್ಯವನು||
ಗುರು ಕುಮುದೇಂದು ರಚಿಸಿರುವ| ಸಿರಿಪಾದ ಕಾವ್ಯವನು||ಪ||

ಆದಿನಾಥರಕಾವ್ಯ| ಭೇದವಳಿಸುವಕಾವ್ಯ||
ಬೋಧಿಸಿದ ಗೊಮ್ಮಟನ| ಸುಧೆಯಸಾಗರಕಾವ್ಯ||೧||

ಅಜಿತನಾಥರಕಾವ್ಯ| ಶಂಭವನಶುಭಕಾವ್ಯ||
ಅಭಿನಂದನರು ಸುಮತಿ| ಸಮ್ಮತಿಸಿದಕಾವ್ಯ||೨||

ಪದುಮಪ್ರಭತುಂಬಿರುವ| ಸುಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರಕಾವ್ಯ||
ಚಂದ್ರಪ್ರಭದೇವ| ಪುಷ್ಪದಂತರಕಾವ್ಯ||೩||

ಶೀತಲಶ್ರೇಯಾಂಸವಾಸುಪೂಜ್ಯ| ವಿಮಲಾನಂತಧರ್ಮ||
ಶಾಂತಿಕುಂತುವುಮತ್ತೆ| ಅರನೊರೆದಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೪||

ಮಲ್ಲಿನಾಥರುಇತ್ತ|  ಸುವ್ರತರುನಮಿನೇಮಿ||
ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರನುಡಿಯು| ಮಹವೀರವಾಣಿ||೫||

ಯದುನಂದನನಗೀತೆ| ಭೂವಲಯಸಂಜಾತೆ||
ವ್ಯಾಸರುಸುರಿದವಾಣಿ| ಪರಬೊಮ್ಮನಾರಾಣಿ||೬||

ಅದ್ವೈತಸಾಗರಕೆ| ಮೇರೆಇರಿಸದಕಾವ್ಯ||
ಸ್ಯಾದ್ವಾದದಾಸಿರಿಯು| ತುಂಬಿಗರಿಯುವಕಾವ್ಯ||೭||

ಧಾರಿಣಿಯಗುರುಫಣನ| ಮೀರಿಬೆಳೆದಿಹಕಾವ್ಯ||
ಧರೆಯಮಾನವರೆಲ್ಲ| ಒಂದೆನುವಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೮||

ಧರಸೇನ ಗುಣಸೇನ| ಕುಂದಕುಂದರಜ್ಞಾನ||
ಸಿಂಧುಶಯನನಸಿರಿಯು| ಕುಮುದೇಂದುಧ್ಯಾನ||೯||

ವೀರಸೇನರ ವಿವರ| ಜಿನಸೇನರಾ ಪ್ರವರ||
ಗುರುಪರಂಪರೆವಾಣಿ| ಭೂವಲಯರಾಣಿ||೧೦||

ಕರಕಮಲದಲಗಳಲಿ| ವೈರಾಗ್ಯವರಿತವರು||
ಧರೆಯಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ| ಧರುಮವರುಹುತಲಿಹರು||೧೧||

ಸಕಲವನುಬಲ್ಲವನು| ಸುತನೆಂಬಪ್ರೇಮದಲಿ||
ಜಕಿಲಕಿಯಬ್ಬೆತಾ| ಬರೆಸಿರುವಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೧೨||

ಮಲ್ಲಿಕಬ್ಬೆಯಭಕ್ತಿ| ಗುರುಶಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ||
ಹರಿದುಬಂದಿಹಭವ್ಯ| ಕುಮುದೇಂದುಕಾವ್ಯ||೧೩||

ಅಷ್ಟಕರ್ಮವಕೆಡಿಪ| ಶಿಷ್ಟರುಸುರಿದಕಾವ್ಯ||
ಅಷ್ಟಮಜಿನತಾನು| ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೧೪||

ಕನ್ನಡಿಯಕನ್ನಡವು| ಆದಿಜಿನನುಸಿರೆಂಬ||
ಅಚ್ಚರಿಯತೆರೆದಿಡುವ| ಕನ್ನಡದಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೧೫||

ವೇದಸಾರುತಿಹಯಜ್ಞಯಾಗಗಳು| ಹಿಂಸೆಯೆನುವಭಾವ||
ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಸತ್ಯಸತ್ವಗಳ| ಅರಿತಜಿನನಕಾವ್ಯ||೧೬||

ಸರಸತಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿಯ| ಸೇರಿಪಾವನವಾದ||
ಸಿರಿಕಂಠತೆರೆದಿಟ್ಟ| ಸುರವಂದ್ಯಸಿರಿಕಾವ್ಯ||೧೭||

ಮೋಡದಲಿಮಂತ್ರಗಳ| ನೋಡಿತಿಳಿಯುತಲಿದ್ದ||
ದೇವರಾತರುಸವಿದ| ದಿಕ್ಕುಧರಿಸಿದಕಾವ್ಯ||೧೮||

ಸಿಗದಕಾವ್ಯವಿದೆಂದು| ರಾಜೇಂದ್ರರಕ್ಷಿಸಿದ||
ಜಗದಅಚ್ಚರಿತಾನು| ಯುಗಯುಗದಕಾವ್ಯ||೧೯||

ಕಬ್ಬಿಣದಕಡಲೆಯನು| ಕಬ್ಬಿನಾರಸದಂತೆ||
ಜಗದಜನಗಳಿಗಿತ್ತ| ಗಿರಿಜೆಯೊಲವಿನಕಾವ್ಯ||೨೦||

ಸುಧೆಯನರ್ಥಿಸುವವನ| ಹೃದಯಕಮಲದಕಾವ್ಯ||
ಪದುಮಾವತಿಯರಸ| ಮುದದಿರಚಿಸಿದಕಾವ್ಯ||೨೧||

ಬೆಂದಕಾಳೂರ್ಸನಿಹ| ನಂದಿಗಿರಿತಪ್ಪಲಲಿ||
ಯಲವಭೂರಿಸಿಬರೆದ| ಸಿರಿಭೂವಲಯಕಾವ್ಯ||೨೨||

ಚೆನ್ನಿರುವಕಾವ್ಯವಿದು| ಹೊನ್ನುಡಿಯಹೆಮ್ಮೆಯಿದು||
ಕಸವರದಕಂಠದಲಿ|ಹಾಡಬೇಕಿಹಕಾವ್ಯ||೨೩||
******************************************************

***ಕುಮುದೇಂದುಮುನಿಯ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಕೆಲವು ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯಗಳು***ಅಷ್ಟಮಹಾಪ್ರಾತೀಹಾರ್ಯವೈಭವದಿಂದ| ಅಷ್ಟಗುಣಂಗಳೊಳ್ಓಂದಮ್||
ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಲಪಯರ್ಯಾಯದಿನಿತ್ತ| ಅಷ್ಟಮಜಿನಗೆರಗುವೆನು ||
*  *  *
ಟವಣೆಯಕೋಲುಪುಸ್ತಕಪಿಂಛಪಾತ್ರೆಯ|ಅವತಾರದಕಮಂಡಲದ||
ನವಕಾರಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆಕಾರಣವೆಂದು|ಭುವಲಯದೊಳುಪೇಳ್ದಮಹಿಮಾ
*  *  *
ಆದಿದೇವನುಆದಿಯಕಾಲದಿಪೇಳ್ದ|ಸಾಧನೆಯಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗ||
ದಾದಿಯಅಜ್ಞಾನವಳಿವಧರ್ಮಧ್ಯಾನ|ಸಾಧಿತಕಾವ್ಯಭೂವಲಯ
*  *  *
ಲಾವಣ್ಯದಂಗಮೈಯ್ಯಾದಗೊಮ್ಮಟದೇವ|ಆವಾಗತನ್ನಅಣ್ಣನಿಗೆ||
ಈವಾಗಚಕ್ರಬಂಧದಕಟ್ಟಿನೊಳ್ಕಟ್ಟಿ|ದಾವಿಶ್ವಕಾವ್ಯಭೂವಲಯ
*  *  * 
ಯಶಸ್ವತೀದೇವಿಯಮಗಳಾದಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ|ಅಸಮಾನಕರ್ಮಾಟಕದ||
ರಿಸಿಯುನಿತ್ಯವುಅರುವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಷರ|ಹೊಸೆದಂಗೈಯ್ಯಭೂವಲಯ||
*  *  *
ಕರ್ಮಟಕಮಾತಿನಿಂದಲಿಬಳಸಿಹ|ಧರ್ಮಮೂರ್ನೂರರವತ್ಮೂರಂ||
ನಿರ್ಮಲವೆನ್ನುತಬಳಿಯಸೇರಿಪಕಾವ್ಯ|ನಿರ್ಮಲಸ್ಯಾದ್ವಾದಕಾವ್ಯ
*  *  *
ಹದಿನೆಂಟುಭಾಷೆಯುಮಹಭಾಷೆಯಾಗಲು| ಬದಿಯಭಾಷೆಗಳ್ಏಳ್ನೂರಮ್||
ಹೃದಯದೊಳಡಗಿಸಿಕರ್ಮಾಟಲಿಪಿಯಾಗಿ| ಹುದುಗಿಸಿದಂಕಭೂವಲಯ ||
*  *  *
ಸಾವಿರದೆಂಟುಭಾಷೆಗಳಿರಲವನೆಲ್ಲ|ಪಾವನಮಹಾವೀರವಾಣಿ||
ಕಾವಧರ್ಮಾಂಕವುಓಂಬತ್ತಾಗಿರ್ಪಾಗ|ತಾವುಏಳ್ನೂರ್ಹದಿನೆಂಟು
*  *  *
ವರಪದ್ಮಮಹಾಪದ್ಮದ್ವೀಪಸಾಗರಬಂಧ|ಪರಮಪಲ್ಯದಅಂಬುಬಂಧ|
ಸರಸಶಲಾಕೆಯಶ್ರೇಣಿಯಂಕಬಂಧ|ಸೀಮಾತೀತದಲೆಕ್ಕಬಂಧ||
*  *  *
ತರುಣನುದೋರ್ಬಲಿಯವರಕ್ಕಬ್ರಾಹ್ಮಿಯು|ಕಿರಿಯಸೌಂದರಿಅರಿತಿರ್ದ||
ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಷರನವಮಾಂಕಸೊನ್ನೆಯ|ಪರಿಯಿಹಕಾವ್ಯಭೂವಲಯ||
*  *  *
ಭಾರತದೇಶದಮೋಘವರ್ಷನರಾಜ್ಯ|ಸಾರಸ್ವತವೆಂಬಂಗ||
ಸಾರಾತ್ಮಗಣಿತದೊಳಕ್ಷರಸಕ್ಕದ|ನೂರುಸಾವಿರಲಕ್ಷಕೋಟಿ||
*  *  *
ಜನಿಸಲುಸಿರಿವೀರಸೇನರಶಿಷ್ಯನ|ಘನವಾದಕಾವ್ಯದಕಥೆಯ||
ಜಿನಸೇನಗುರುಗಳತನುವಿನಜನ್ಮದ|ಘನಪುಣ್ಯವರ್ಧನವಸ್ತು||
*  *  *
ವೋದಿನೊಳಂತರ್ಮುಹೂರ್ತದಿಸಿದ್ಧಾಂತ|ದಾದಿಅಂತ್ಯವನೆಲಚಿತ್ತ||
ಸಾದಿಪರಾಜಅಮೋಘವರ್ಷನಗುರು|ಸಾಧಿತಶ್ರಮಸಿದ್ಧಕಾವ್ಯ||
*  *  *
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವದೆಲ್ಲಮುಗಿದರುಮಿಕ್ಕುವ| ಗಣಿತವನಣುರೂಪಮ್ಗೈದು||
ಕ್ಷಣವೆನೆಸಮಯಓಂದರೊಳಸಂಖ್ಯಾತದ| ಗುಣಿತದಿಕೆಡಿಸುವಕ್ರಮವು
*  *  *
ಅಂಕವಿಜ್ಞಾನವಿರುವಗಣಿತಯೋಗ| ದಂಕೆಒಂದೊಂದಲೊಂದು||
ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆನೋಡಲಾದಿಯಾದೊಂದನು| ಪೆಂಕನೆಂತರಿವೆನೆನುವನು||
*  * *
ಅಣುವುನೀರೊಳಗೆಷ್ಟುಅನಲವಾಯುಗಳೆಷ್ಟು| ನೆನೆದುಸುಡದಅಣುವೆಷ್ಟು||
ತನಿವರ್ಣನಾಲ್ಕರಿಮ್ಪೂರಣಗಲನದೆ| ಮಿನುಗುವಪರಮಾಣುವೆಷ್ಟು ||
*  *  *
ಕರುನಾಡತಣ್ಪಿನನೆಲದೊಳುಹುಟ್ಟಿದ| ಕುರುಹರಿಪುರುವಂಶವೆರೆದು||
ಪೊರೆದುಹೊತಿಸಿದಅಂಕಜ್ವಾಲೆಯಬೆಳಕಿನ| ಪರಿಯಚಿಜ್ಯೋತಿಇದರಿಯಾ ||
*   *   *
ತನುವನಾಕಾಶಕೆಹಾರಿಸಿನಿಲಿಸುವ| ಘನವೈಮಾನಿಕದಿವ್ಯಕಾವ್ಯ||
ಪನಸಪುಷ್ಪದಕಾವ್ಯವಿಶ್ವಂಭರಕಾವ್ಯ| ಜಿನರೂಪಿನಭದ್ರಕಾವ್ಯ ||
*   *  *
ಯವೆಯಕಾಳಿನಕ್ಷೇತ್ರದಳತೆಯೊಳಡಗಿಸಿ| ಅವರೊಳನಂತವಸಕಲಾನ್||
ಕವನವದೊಳ್ಸವಿಯಾಗಿಸಿಪೇಳುವ| ನವಸಿರಿಇರುವಭೂವಲಯ ||
*   *   *
ಕರುಣೆಯಧವಲವರ್ಣದಪಾದಗಳಿಹ| ಪರಮಾತ್ಮಪಾದದ್ವಯದೆ||
ಸಿರವಿಹನಾಲ್ಕಂಕವೆರಸಿಸಿಂಹದಮುಖ| ಭರತಖಂಡದಶುಭಚಿಹ್ನೆ ||
*   *   *
ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರುಎರಗುವತೆರದಲಿ| ಋಷಿರೂಪಧರಕುಮುದೇಂದು||
ಹಸನಾದಮನದಿಂದಮೋಘ| ವರ್ಷಾಂಕಗೆಹೆಸರಿಟ್ಟುಪೇಳ್ದಶ್ರೀಗೀತೆ ||
*   *   *
ಮಿಗಿಲಾದತಿಶಯದೇಳ್ನೂರಹದಿನೆಂಟು|ಅಗಣಿತದಕ್ಷರಭಾಷೆ||
ಶಗಣಾದಿಪದ್ಧತಿಸೊಗಸಿನಿಮ್ರಚಿಸಿಹೆ|ಮಿಗುವಭಾಷೆಯುಹೊರಗಿಲ್ಲ||
*  *  *
ವರವಿಶ್ವಕಾವ್ಯದೊಳಡಗಿರ್ಪಕಾರಣ|ಸರಣಿಯನರಿತವರ್ಶುಭದ||
ಗುರುವರವೀರಸೇನರಶಿಷ್ಯಕುಮುದೇಂದು|ಗುರುವಿರಚಿತದಾದಿಕಾವ್ಯ
*  *  *
ಓದಿಸಿದೆನುಕರ್ಮಾಟದಜನರಿಗೆ|ಶ್ರೀದಿವ್ಯವಾಣಿಯಕ್ರಮದೆ||
ಶ್ರೀದಯಾಧರ್ಮಸಮನ್ವಯಗಣಿತದ|ಮೋದದಕಥಯನಾಲಿಪುದು||
*  *  *
ಮೇರುವಬಲಕ್ಕಿಂತಿರುಗುತನೆಲೆಸಿರ್ಪ| ಭೂರಿವೈಭವಯುತರಾದ||
ಸಾರದಬೆಳಕಬೀರುವಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರು| ಧಾರುಣಿಯೊಳ್ತೋರ್ಪವರೆಗೆ ||
*   *   *
ನೀಲಾಂಬರದೊಳುಹೊಳೆಯುವನಕ್ಷತ್ರ| ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದವರೆಗೆ||
ಶೀಲವ್ರತಂಗಳೊಳುಬಾಳ್ದುಜನರೆಲ್ಲ| ಕಾಲನಜಯಿಸಲೆತ್ನಿಸಲಿ || 

******************************************************

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಗ್ರಹ: ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಸುಧಾರ್ಥಿ. ದೂರವಾಣಿ: 9449946280.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: sudharthyhassan@gmail.com

Comments

Popular posts from this blog

ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುಬಲಿ ಪ್ರಹಸನ - ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

- ಸಂಗ್ರಹ

ಭಾರತ ದೇಶವೆಲ್ಲಿದೆ? ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇದೇನು ಧೈವಸಂಕಲ್ಪ? ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು?

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಮತ, ದೇವರು, ಚಿಂತಕ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ದಡ ದಾಟಿಸಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಹೊರಟರೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ, ಬೀಭತ್ಸ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಲೇಖಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗಮನಿಸಿ. ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಮೊದಲಾಗಿ ಭಾರತದೇಶದ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅದು ಈ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಿರಂತರ ಅಬಾಧಿತ, ಲಾಭದಾಯಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಮಾನವೀಯ ಸಮೃದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೆಂದೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಾರದು. ಸರ್ವಜ್ಞ ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ “ಕಜ್ಜಿಯ ಕೆರೆದಂತೆ” ಎಂದು. ಕೆರೆಯುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ, ಆನಂದದಾಯಕ. ನಂತರ ಕೆರೆತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಳೆತರೆ ಆ ಅಂಗವೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದೀತು. ನಂತರ ವಿಕಲಾಂಗವೇ ಗತಿ ಪುನಾರೂಪಿಸಲಾಗದ್ದು. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಜ್ಜಿ ಕೆರೆತದಷ್ಟೇ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಉದಾ:-…