Saturday, 1 August 2015

ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ : ಅಧ್ಯಾಯ ೧೪


'ಳು' ಕಾರವು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರನಿದ್ದಂತೆ. ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರವಲ್ಲ. ಅನಂತಗಣನೆಯ ಸುಸ್ವರ. ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಈ ಅತಿಶಯವಾದ ಸ್ವರದ ಅಂಗ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ೧೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮಿ; ನೇಮಿ; ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಈ ಮೂರೂ ಜಿನರತ್ನತ್ರಯರೆಂದು ಹೇಳಿ, ಇವರು ತಪಗೈದ ವೃಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿ, ಭೂವಲಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಧಮಾನ ಜಿನೇಂದ್ರನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಗೌತಮ ಗಣಧರನು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗಗಳಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದು ಸಿರಿಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೆಂದೂ, ಗೌತಮನ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಶ್ರುತಕೇವಲಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವೆಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಿಸಿದರೆಂದೂ, ಅದರೊಳಗೆ ರಮಣೀಯವಾದ ಪ್ರಾಣಾವಾಯ ಪೂರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಕ್ರಮವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಹಾರಿಯಾಯುರ್ವೇದವಿದೆಯೆಂದೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯಮ ಪದದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ ಅಂಕಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಾದರಸವನ್ನು ಪುಟವಿಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ; ಕುಸುಮಾಯುರ್ವೇದದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನುಸಾರುವ ಅಸದೃಷಕಾವ್ಯ ಎಂದು ಭೂವಲಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪುಷ್ಪಾಯರ್ವೇದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ರಾಮಬಾಣದಂಥ ಔಷಧಕ್ರಮವಿರುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

  ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಔಷಧಗಳ ಕ್ರಮವಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದ ವಿಷಯವಿರಬಹುದು. ಜಲೌಷಧಿ; ಮಲೌಷಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹದಿನೆಂಟುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈದ್ಯ ಸೂತ್ರಾಂಕವು ಅಡಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣಾವಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಭದ್ರಾಚಾರ್ಯನು ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಚರಕಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಂದಿರುವ ಖಳರ ಕಾವ್ಯಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಶೀಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ; ದಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಿತಜೀವರನ್ನು ಕಾಯುವುದು; ಕಲಿಯದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಹಣವಂತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಸಾಪರವಾದ ಸುಶ್ರುತನ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಸೋಲಿಸಿ; ಶಾರ್ಙ್ಘ್ಯಧರನ ಸಂಶೋಧಿತ ಇನ್ನೂ ಪುರಾತನ ಜ್ಯೋತಿರಾಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪ್ರಾಣಾವಾಯವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂಸೆಯ ಭಾವನೆಗೂ ದಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.

Medical Greed
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಪ್ರಚಾರ, ಲಾಭದಾಶೆಯಿಂದ ಚರಕಾದಿ ನೂತನ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಷಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಸವಿಧ್ಯೆಯು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಸ್ಯಸಂತತಿಗೆ ಹಿಂಸೆಮಾಡದೇ; ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನಿಂತ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನಾರಿಸಿ ತಂದು, ಔಷಧ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಹಿಂಸೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಪೀಡನ ರೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಾಣಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸಿರಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ; ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸುಖಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.


  ಯಜ್ಞದ ಪಶುಹಿಂಸೆ, ಅಜ್ಞರ ಆಯುರ್ವೇದ, ಅಜ್ಞರ ಮಾರಿಬಲಿಯನ್ನು ಸುಜ್ಞರು ಪಾಪವೆಂದರಿತು ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಇರಬೇಕೆಂದೂ, ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ಶ್ರೀಪದ್ಧತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಹುಟ್ಟನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿಸಬಹುದೆ೦ದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪುಷ್ಪಾಯುರ್ವೇದದ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಪೂಜ್ಯಪಾದಾಚಾರ್ಯನು ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೋಘರ್ಷನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರಕ ಮಹರ್ಷಿಯ ಹಿಂಸಾಪೂರಿತವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಸೋಲಿಸಿಸರ್ವಜ್ಞ ಮತದಿಂದ ಸಿವಪಾರ್ವತೀಶನ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುಷ್ಪಾಯುರ್ವೇದವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸಿರಿಭೂವಲಯವು ಸೂಚಿಸಿರುವುದೆಂದು  ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರಿಯರು ವೃಷಭಸೇನನಿಂದ ಪಡೆದ ಅಂಕಾಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾದಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೇನಗಣದ ೨೪ ಜನ ಪ್ರಮುಖರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ೨೪ ಜಿನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿ; ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭರತಖಂಡದ ಕರುನಾಡಿನ ಅತಿಶಯದ ಕುರುಹು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವರುಗಳ ರಾಜವಂಶದ ವಿವರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾಭಿರಾಜನಿಂದ ಸಮುದ್ರ ವಿಜಯನವರೆವಿಗೆ; ಅವನಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನವರೆವಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ೨೪ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ೧೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
*    *     *
                                                                                               - ಸುಧಾರ್ಥಿ, ಹಾಸನ

No comments:

Post a Comment