Saturday, 24 October 2015

ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ : ಅಧ್ಯಾಯ ೧೬

  ಸಿದ್ಧಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಸಾಸುವೆಣ್ಣ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಬಣ್ಣದ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನೇ ಹೇಳಲೀ; ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಪುಣ್ಯದಾದಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.  ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. "ಅಷ್ಟಮ ಪೃಥ್ವಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರ್ಗವು ದಶಧರ್ಮಗಳನ್ನುದ್ಧರಿಸುತ್ತ ದಂತದ ಬಿಳಿ ಛತ್ರದಂತಿದೆ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮವೂ ಬಂದು ಸೇರುವುದೆ೦ದೂ; ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಳಚಿದರೆ ಆನಂದ ವರ್ಧನವಾಗುವುದೆಂದೂ, ಸಂಸಾರದ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಂಕಾಕ್ಷರಗಳು ಆನಂದವರ್ಧನವಾಗಿ ಶುಭಕರವಾದುವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕಿಗಳಾದುವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಕಾವ್ಯವು ಸಕಲಮಂಗಲಕರವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

  ಜಿನದೇವನಿಗೆ - ಜಿನನೆಂದರೆ ಜೀವನದ ಜ೦ಜಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಿಂದಿಗೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವು ಸಾವಿರ ಯೋಜನಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ೧೨ ಸಾವಿರ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಿಂದಿಗೆ! ಇಂಥ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತರುವ ಹಾಲು; ಮೊಸರು; ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕದ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

  ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕದ ಧಾರೆಯು ಪುಟ್ಟಬಾಲಕನಾದ ಜಿನೇಂದ್ರನಿಗೆ ದಟ್ಟವಾಯಿತೇನೋ ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರನು ಚಿ೦ತಿಸಿದರೆ, ಅವನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಯಿತೆಂಬಂತೆ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನು ಬಿಟ್ಟ ಉಸಿರು ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಿ, ಡರಡರವೆನ್ನುತ ದೇವರಮೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಹಾಲಿನ ಧಾರೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಹರಿಯಿತೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂದಿರಿಸಿದ ಹೂವಿನ ರಾಶಿಗೆ ದುಂಬಿಗಳು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ; ಹೊಳೆಯುವ ಕನ್ನಡಿ ಕಳಶಗಳ ಮೆರುಗನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಸುಂದರದೃಷ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

  ಈ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕದ ಮಂಗಲದ್ರವ್ಯಗಳು; ಹೂವು; ಹಣ್ಣು; ಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಸಕಲಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ ಶತಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇರುವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಜಿನದೇವನ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕದ ಕುಂಭದಂತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಗನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬಂದುನಿಂತವರು ಸವಿಸ್ತರವಾದ ಮಂತ್ರಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಿದರೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದೆಂದು ನಿರೂಪಿದ್ದಾನೆ. ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕದ ನಾನಾರೀತಿಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

  ಗೊಮ್ಮಟಣ್ಣನು ತನ್ನಣ್ಣ ಭರತನಿಗೆ ಯುದ್ಧಾನಂತರ ಚಕ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನೇ ನೇಮಿ ತೀರ್ಥಂಕರನು ತನ್ನ ಶ್ವಸನ ತ್ಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಶಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಗೀತೆಯು ಮಹಾವೀರನಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸಿ ತನ್ನಗುರು ವೀರಸೇನನಿಗೆ ದೊರೆತು, ಅವನಿಂದ ತನಗೆ ಉಪದೇಶವಾಗಿ, ತಾನು ಅಮೋಘವರ್ಷನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕರ್ಮಾಟಕದ ಜನತೆಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

 ಮಾಯಾತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅದ್ವೆತಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಂಧು-ಬಳಗದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಯಿಸಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಿಗಂಬರನಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು:
'ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶತೃನಾಶವಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಕಸವೆಂಬ ಅರಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಚಾರ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಶತೃಗಳನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಸದ ಶತೃಗಳ ವಿಚಾರ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಆಶೆ ಬರಲಿಲ್ಲ! ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಜಳ್ಳನ್ನು ತೂರಿ ಕಾಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ತೆರಳು. ಅರಿಹಂತನಾದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಅರಹಂತನಾದರೆ ನಿರ್ವಾಣ ಎಂಬುದು ಅನಾದಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರ. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು'
ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

  ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯೀ ಭಾಷೆಯ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ '' ಕಾರದಿಂದ 'ೀೀ' ಕಾರದ ವರೆಗಿನ ೨೭ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಆದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ೫೪ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ೨೭ನೇ ಸ್ವರವಾದ 'ೀೀ' ಕಾರದಲ್ಲಿ  ಪೂರ್ವಾನುಪೂರ್ವಿಯಾಗಿ ಬರುವ ತತ್ವಾರ್ಥಗೀತೆಯ ನೇಮಿ ಕೃಷ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಿರಿಭೂವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಭಗವದ್ಗೀತೆ'ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ೧೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
*    *     *
                                                                                               - ಸುಧಾರ್ಥಿ, ಹಾಸನ

No comments:

Post a Comment