Skip to main content

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಲೋಪಾಮುದ್ರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ವರ್ಣನೆ

ಸಪ್ತಪದಿ

ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಾಕಿದ ಏಳು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳೇ, ಅದನ್ನು ದಾಟಲೇಬಾರದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.  ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ 
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ:

|| ಓಂ ಇಷ ಏಕಪದೀ ಭವ ||

ಲಲನೆಯಿಂದಲೆ ಜೀವನ ಲಾಲಿತ್ಯ ಆಶ್ರಮಧರ್ಮವಿದೆ
ಲಲನೆ ಕೇಳ್, ಮರೆಯದಿರು ಧರ್ಮ ನೀನೇ ಪೋಷಿಸಿಕೊ
ಲಾಲಿತ್ಯದಲಿ ಬೆಳೆಸು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಅಣಿ
ಗೊಳಿಸುತಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಕಾಯುವುದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಾ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯದೂ || ೧ ||

|| ಓಂ ಊರ್ಜೇ ದ್ವಿಪದೀ ಭವ ||

ಸತಿಪತಿಯರೊಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಕುಲಾಚಾರ
ಪತಿಧರ್ಮವನು ಸತಿಯೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯು ಕಾರಣ 
ಪಿತನ ಕುಲೋದ್ಧಾರವಪ್ಪುದು ಕುಲಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟೊಡೆ 
ಪತಿಗೆ ಏಳ್ಗೆಯಿಲ್ಲವೊ ಲಲನೆ ಕೇಳ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಲಾಚಾರವದೂ || ೨ ||

 || ಓಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಾಯ ತ್ರಿಪದೀ ಭವ ||

ದಾನಧರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಅನ್ನವನು ಇಕ್ಕುತಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾ ಪುಣ್ಯ
 ನೆಕ್ಕಿಯನು ಲೆಕ್ಕಿಸುತ, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಜನರ ಹೊಗಳದೇ ದೇವ
ನನು ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯುವ ಭಕ್ತಿಯೊಳು
ದಾನ ಜೀವನೇ ಕೇಳ್, ಸಂಪದಕಾರಿ ರಾಯಸ್ಪೋಷವೆಂಬರು ಮೂರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣೂ || ೩ ||

|| ಓಂ ಮಯೋ ಭವ್ಯಾಯ ಚತುಷ್ಪದೀ ಭವ ||

ಅನುರಾಗದೊಳ್ ಸತಿಪತಿಯರಿರೆ ಸಂಕಲ್ಪ
ಕನುವಾಗಿ ಕುಲಕೇತನರಾದ ಸಂತಾನಗಳ ಪಡೆದು 
ಅನವರತ ಸದ್ಬೋಧೆ, ಸುಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆದಿಯಾಗಿ 
ನಾನಾ ವಿಧ್ಯೆಗಳ ಬೋಧಿಸುತ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸತ್ಪ್ರಜೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣೂ || ೪ ||

|| ಓಂ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪಂಚಪದೀ ಭವ ||

ಕುಲದ ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ, ಸವಿಮಾತು, ಕೈಂಕರ್ಯ
ಕುಲೋನ್ನತಿಯ ಚಿಂತನೆ, ಕುಲದ ಹಿರಿಮೆಯ ನಡತೆ
ಕುಲಾಚಾರ ಬೋಧನೆ, ಕಾಲ ಮಾರ್ಗಾನುಯಾಯಿಗಳ 
ಕಾಲವರಿತು ತಿದ್ದುತ, ಕಾಲಾಕಾಲ ಬೋಧವ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಯೇ ಬೋಧಿಸುವುದು ಐದನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣೂ||೫||

|| ಓಂ ಋತುಭ್ಯಃ ಷಟ್ಪದೀ ಭವ ||

ಜಗದ ಸತ್ಯವನರಿತು ಆತ್ಮರಹಸ್ಯವರಿಯುವ
ಮಿಗತೆ ದಾರಿಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾ
ಜಗದೊಡೆಯನಾ ನಾಟಕದಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತಲಿ
ಜಗದ ಋಣ ತೀರಿಸುತ, ಕೈವಲ್ಯ ಪಡೆವ ಸಾಧನೆಯೆ ಆರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣೂ || ೬ ||

 || ಓಂ ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದೀ ಭವ ||

ಮಿತ್ರರಂತಿರಬೇಕು ಸರ್ವದಾ ದೂಷಣೆ ಸಲ್ಲ
ಮೈತ್ರಿಯಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಸಲ್ಲದೈ, ಸತಿಪತಿಯರಲಿ 
ಮೈತ್ರಿಯೇ ರಸಶಕ್ತಿ ಪರಸ್ಪರವಿರಲು ಚಿಂತನೆ
ಮಿತ್ರತ್ವವೇ ಲೋಕದುರಿಸಹಿಪ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವು ಕಾಣು ಏಳನೆಯ ದಾರಿಯಿದು || ೭ ||


ಏಳು ನಡೆಗಳಲಿ ಏಳು ಧಾತುಗಳಿವೆ, ಸಂಸಾರದಾ 
ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದಾ 
ಏಳ್ಗೆಯಾ ಅನುಭವವಿದೆ, ಅನುಭಾವವಿದೆ
ಏಳಿಂಜೆಯಾದೊಡೆ ನೀನು ದಾಟುವೆ ಸಾಗರದ ಸಾರ್ತಕತೆಯಿದೆ ಲಲನೆ ಕೇಳೂ || ೮ ||

ಬಾಳು ಹಸನಾಗುವುದು, ಸುಖವು ಸುರಿಯುವುದು
ಹಾಳು ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರಸರಿವವು, ಕರ್ಮಗಳು 
ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೋಡುವುದು ತರಳೆ ಕೇಳ್
ಬಾಳಿನಾ ಬೊಂಬಾಳ ದೀವಿಗೆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯೇ ಇದರ ಸೂತ್ರ || ೯ || 

ಇಂತೀ ಪರಿಯೊಳಗೆ ಮುನಿಯಗಸ್ತ್ಯನು ತರಳೆ ಲೋಪಾಮುದ್ರೆಗೆ 
ಬೋಧಿಸುತ ಕಟ್ಟಿದ ತಂತುವಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತರುವ
ಅಂತು ಮಾರ್ಗವ ಪೇಳಿದನು ಒಲುಮೆಯಿಂದಾಭವವ ಹರಿದು ಮಾನವ ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕ
ವೆಂತು ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಬುದಕೆ ಗೃಹಸ್ಥಜೀವನವು ಸುದಾರಿಯೆಂದು || ೧೦ ||

*ಆಕರ: ತಿರುಕ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೧೫ - ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

Comments

Popular posts from this blog

ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುಬಲಿ ಪ್ರಹಸನ - ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

- ಸಂಗ್ರಹ

ಭಾರತ ದೇಶವೆಲ್ಲಿದೆ? ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇದೇನು ಧೈವಸಂಕಲ್ಪ? ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು?

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಮತ, ದೇವರು, ಚಿಂತಕ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ದಡ ದಾಟಿಸಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಹೊರಟರೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ, ಬೀಭತ್ಸ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಲೇಖಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗಮನಿಸಿ. ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಮೊದಲಾಗಿ ಭಾರತದೇಶದ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅದು ಈ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಿರಂತರ ಅಬಾಧಿತ, ಲಾಭದಾಯಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಮಾನವೀಯ ಸಮೃದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೆಂದೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಾರದು. ಸರ್ವಜ್ಞ ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ “ಕಜ್ಜಿಯ ಕೆರೆದಂತೆ” ಎಂದು. ಕೆರೆಯುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ, ಆನಂದದಾಯಕ. ನಂತರ ಕೆರೆತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಳೆತರೆ ಆ ಅಂಗವೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದೀತು. ನಂತರ ವಿಕಲಾಂಗವೇ ಗತಿ ಪುನಾರೂಪಿಸಲಾಗದ್ದು. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಜ್ಜಿ ಕೆರೆತದಷ್ಟೇ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಉದಾ:-…