Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2016

Vajapeya Soma Yaga, Rama Rajya, Bharatiyate, Dharma

- Pancha Kosha, Importance of Anna

- What is Vajapeya Soma Yaga?

  - Vaaghe parishkarana Vidhaana = Vaaja

  - Manas parishkarana Prakriya = Peya

  - Compiled by Vaaja-Shravas

  - Sapta Somas

  - Krunvanto Vishwamaryam

  - Sahanaa vavatu, Sahanau Bhunaktu

  - Samaja Unnati Sutra, Saarvakaalika Shreshta Vichaara

Raama Raajya:

  - Shambhuka's story : Kartavya Bhrastate

  - Ravana, Vaali, Shabari, etc.,

  - Dushta Shikshana, Shishta Rakshana


- 18 Puranas, Yaga Sutras

- Bharatiya Prajaa Dharma: Shreshta Raaja Kalpana:- Anna, Rakshane, Vidhye

- Ramayana: Jataayu-Sampaati Prakarana

- Ego is not good, everything is done by god.

- Sthala Shakti is required for any Yaaga.


*** Dharmo Rakshati Rakshitah ***- Brahmarshi K S Nityananda Swamiji,  Purvottara-Meemamsaka,  Veda-Vijnana-Mandira,  Chikmagalur.

ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುಬಲಿ ಪ್ರಹಸನ - ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

- ಸಂಗ್ರಹ