Sunday, 30 September 2018

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ-ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಭವ-ಯೋನಿ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ-ಆಶಯ ಕೋಷ್ಠಕಗಳುಪ್ರಭವ-ಯೋನಿ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ-ಆಶಯ ಕೋಷ್ಠಕ

ಸಂ
ಪ್ರಭವ
ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಾನಮ್
ಯೋನಿ (ಮಾರ್ಗ)
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಮ್
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾನಮ್
ಆಶಯ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ಥಾನಮ್

ಈಶ್ವರಾತ್ಮಾ, ಶುಕ್ರ, ಯೋಗಮಾಯಾಚ
ಮಹಾನಾತ್ಮಾ
(ಮಹತಸೋಮಃ)
ಸರ್ವಾನ್ತರತಮೋ ದಹರಾಕಾಶಃ
ಶರೀರಮ್
“ಪುರುಷಾನ್ನ ಪರ ಕಿಞ್ಚಿತ್, ಸಾಕಾಷ್ಠಾ ಸಾ ಪರಾ ಗತಿಃ”
ಷೋಡಶೀಪುರುಷಃ à ಅಮೃತಾತ್ಮಾ
(ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಪುರುಷಃ ಪರಃ)
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ
ಶಿರೋಗುಹಾ
ಹೃದಯಮ್
ಶರೀರಮ್
ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮಾ – (ಪ್ರಕೃತಾತ್ಮಾ) ೧ – ಅವ್ಯಕ್ತಮ್] ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಾತ್ಮಾ
[ಮಹತಃ ಪರಂ →→→→↑
ಪರಮೇಷ್ಠೀ
ಶುಕ್ರಮ್
ಹೃದಯಮ್
ಶರೀರಮ್
ಮಹಾನಾತ್ಮಾ (ಪ್ರಾಕೃತಾತ್ಮಾ) ೨ – ಮಹಾನ್] ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಾತ್ಮಾ
[ಬುದ್ಧೇರಾತ್ಮಾ (ಪರಃ) →→↑
ಸೂರ್ಯಃ
ನಾನ್ದನಮ್
ಹೃದಯಮ್
ಶರೀರಮ್
ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ (ಪ್ರಾಕೃತಾತ್ಮಾ) ೩ – ಬುದ್ಧಿಃ] ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಾತ್ಮಾ
[ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ →→→→↑
ಚನ್ದ್ರಮಾಃ (ಅನ್ನಮ್)
ಸುಕ್ರಮ್
ಹೃದಯಮ್
ಶರೀರಮ್
ಪ್ರಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ (ಪ್ರಾಕೃತಾತ್ಮಾ) ೪ – ಮನಃ] ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಾತ್ಮಾ
[ಇನ್ದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರ →→→→↑


ಭಾಸ್ವರಸೋಮ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್
ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಮ್
ಪಞ್ಚೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ
ಪ  
ಞ್ಚ  
ದೇ  
ವಾ  
ತ್ಮ  
ಕಾ  
ನಿ  
ಇ  
ನ್ದ್ರಿ  
ಯಾ  
ಣಿ

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ- ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ
[ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ (ಕರ್ಮ್ಮಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಶರೀರತಃ) ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ] ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಾತ್ಮಾ
ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕಮಿನ್ದ್ರಿಯಂ
ಮನಃ ೧

ದಿಕ್ಸೋಮಃ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್
ಶ್ರೋತ್ರವಿವರೇ
ಮನಃ (ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್)
ಶ್ರೋತ್ರೇ ೨
ಆದಿತ್ಯಃ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್
ಚಕ್ಷುವಿವರೇ
ಮನಃ (ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್)
ಚಕ್ಷುಷೀ ೩
ವಾಯು
ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್
ನಾಸಾವಿವರೇ
ಮನಃ (ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್)
ನಾಸಿಕೇ (ಪ್ರಾಣಃ) ೪
೧೦
ಅಗ್ನಿಃ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್
ಜಿಹ್ವಾ
ಮನಃ (ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್)
ವಾಕ್ ೫


ಪಞ್ಚೀಕೃತಾ ಮೃತ್
ಶುಕ್ರಶೋಣಿತೇ – ಅನ್ನಞ್ಚ
ಅಗ್ನಿಶ್ಚಿತ್ಯಃ
ಶರೀರಮ್
“ಪ  
ಞ್ಚ  
ಭೂ  
ತಾ  
ತ್ಮ  
ಕ  
-  
ಶ  
ರೀ  
ರ  
ಮ್”

ಬ್ರ-ಹ್ಮ-
ಸ-ತ್ಯ-ಮ್

ಶರೀರಂ – ಮೂಲಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ಅಸ್ಥಿಮಾಸಾದಯೋ ಧನಪದಾರ್ಥಾಃ ೧
ಪಾರ್ಥಿವಾಪಃ ಪಞ್ಚೀಕೃತಾಃ
ಶುಕ್ರಶೋಣಿತೇ – ಆಪಶ್ಚ
ಆಪಃ
ಶರೀರಮ್
ಅಸೃಗ್ ರಸಾದಯಸ್ತರಲಪದಾರ್ಥಾಃ ೨
ಪಞ್ಚೀಕೃತೋಽಗ್ನಿಃ ಪಾರ್ಥಿವಃ
ಶುಕ್ರಶೋಣಿತೇ – ತೇಜಶ್ಚ
ತೇಜ
ಶರೀರಮ್
ಊಷ್ಮಾ ೩
ಪಞ್ಚೀಕೃತೋ ವಾಯುಃ ಪಾರ್ಥಿವಃ
ಶುಕ್ರಶೋಣಿತೇ – ವಾಯುಶ್ಚ
ವಾಯು
ಶರೀರಮ್
ಧಮನ್ಯೋ ವಾಯುವಾಹಿನ್ಯಃ ೪
ಪಞ್ಚಕೃತ ಆಕಾಶಃ ಪಾರ್ಥಿವಃ
ಶುಕ್ರಶೋಣಿತೇ – ಶಬ್ದಶ್ಚ
ಆಕಾಶಃ
ಶರೀರಮ್
ಸುಷಿರಾಣಿ ೫


- ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ

No comments:

Post a comment