Wednesday, 21 August 2013

Importance of Shantis done during 60, 70, 80 & 90 years for Human

ಉಗ್ರರಥ ಶಾಂತಿ:- ೬೦ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಕೇಳು ಮನುಜನೇ ನಿನಗೆ ಷೋಡಶಕರ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾನವನಾಗಿ ಬದುಕಲು
ತಾಳು ಅದರಿಂದ ಜೀವನಕೆ ತಳಹದಿಯು ಜೀವನದಿ ಪಕ್ವತೆಯ ಪಡೆದು
ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲು ಬೇಕು ಕೇಳೈ ಉಗ್ರರಥ, ಭೀಮರಥ, ವಿಜಯರಥ, ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರದರ್ಶನವೆಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೂ
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಯು ನಿನಗುಂಟೆ ಜೀವನರಥ ನಿನ್ನಯ
ಬಾಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ರೂಪಿಸಿದರಾಗ ಆತ್ಮನು
ಕೋಳು ಹೋಗದರಲೆಂದು ಉಗ್ರರಥನಾಗು ನೀನೀಗ ನಿನ್ನಯ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗೆಂದೂ || ೧ ||

ಭೀಮರಥ ಶಾಂತಿ:- ೭೦ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಭೀಮನಹುದೇ ನೀನು ದೃಢಭಕ್ತಿಯೊಳು ದೇವನಲಿ ಚಿತ್ತವ ನೆಲೆಗೊಳಿಪ
ಭೀಮಭಕ್ತಿಯು ಬೇಕು ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಪರಾಧ ವಿಪಾಕವಾಗಲು ನೀನು
ಭೀಮಭಕ್ತಿಯಲಿ ಸತತ ಧೈವಚಿಂತನೆ ಮನದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಕಾಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೋಗಾದಿಗಳ ಭೋಗಲಾಲಸೆಯ ಬಿಡಲೂ
ಭೀಮನಂತಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನು ಬಳಸಿ ಆಸೆಯನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿದ್ದು
ಭೀಮಕಾಯವಿರಲಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಫಲ ಜೀವಿತದಿ ನಿನ್ನರಿವು ಮೂಡದಿರೆ
ಭೀಮರಥಶಾಂತಿಯನ ಹತ್ತೇಳು ವರುಷಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸಿ ಕರ್ಮವಿಪಾಕಗೊಳಿಸಲು ಸನುಮತದ ಮಾರ್ಗವಿದು ಕಾಣೋ || ೨ ||

ವಿಜಯರಥಶಾಂತಿ:- ೮೦ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಜಯನಹುದು ಈ ಲೋಕದೊಳು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ನೀನಲ್ಲವೆಂದೆನಬೇಡ ವಿ
ಜಯರಥನಾಗು ನೀ ವಿಜಯಿಯಹುದೈ ಲೋಕಮುಖಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ವಿ
ಜಯ ಪತಾಕೆಯಪ್ಪುದು ನೀನದರಿಂದ ಸುದರ್ಶನನಪ್ಪೆ, ಗುರುವಪ್ಪೆ, ಪಿತನಪ್ಪೆ ಲೋಕಕೆ ನೀನೇ ವಿಜಯೀ
ಜಯಿಸು ಈ ಲೋಕದಾ ಕರ್ಮಬಂಧವ, ಋಣವ, ಪಾಪದೋಷವನೆಲ್ಲ
ಜಯಿಸಿಹೆ ನೀನೆಂಬ ಕುರುಹೇ ವಿಜಯರಥ ಶಾಂತಿಯದು ಶೇಷವನುದಾಸದಿ
ಜಯಿಸಿ ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನವಿದು ವಿಜಯರಥಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆಯ ಬಿಡದೆ ಆಚರಿಸು ನೀನೆಂಬೇ || ೩ ||

ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರದರ್ಶನ ಶಾಂತಿ:- ೯೦ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ


ಜಗದ ನಿಯಮವು ಕೇಳು ಮನುಜನೇ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷೀಣವು ಸತತವಾಗಿಹುದು
ಜಗದೊಡೆಯನಾ ಸಂಕಲ್ಪವಿದು ಅದರ ಪ್ರಾಮಣ್ಯದಂತ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷೀಣವ ಕಂಡ
ಜಗದ ತಂಪಿನಮೂರ್ತಿ ಬೇಸರಿಸದಿರುವಂತೆ ಪರಿಪಕ್ವಗೊಂಡಿಹ ಮನದ ದ್ಯೋತಕವಿದು ಚಂದ್ರದರ್ಶನವೂ
ಜಗದ ಜಂಜಾಟದಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ತೊಳಲಿಹೆ ನೀನು ಜರ್ಜರಿತನಾಗಿಹುದು ದೇಹಾ
ಜಗದಾಕರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲ ಬಹುವಬೇಕೆಂಬ ಈತಿಗಳು ನಿನಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ವದಲಿ
ಜಗಕೆ ದಾರಿದೀಪವು ನೀನೆಂಬ ಸತ್ಯವ ಲೋಕಮುಖಕೆ ಸಾರುವ ನಿನ್ನಯ ಪಕ್ವತೆಯ ಆರ್ಹತಾ ಪತ್ರ ಕಾಣಯ್ಯಾ || ೪ ||

ಚಂದ್ರನಂತಿರಬೇಕು ತಂಪು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು ಮನದ ಆಲೋಚನೆಯಲಿ
ಅಂದಗಾಣುವ ದೇಹವಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದೆ, ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಡಗುತಿದೆ
ಚಂದ್ರನಾ ತೆರದ ತಂಪಾದ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮನವು ಚಂದ್ರನಂತಿದೆ ಹೊಳೆಯುತಿದೆ ಕಣಾ
ಚಂದ್ರನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಾರಂಭದಿಂದಲಿ ಸಾಸಿರಸಾರಿ ಕ್ಷೀಣವೃದ್ಧಿಯ ತೋರೇ
ಚಂದ್ರನೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬ ಸತ್ಯವನರಿತೆಯಾದರೆ ನಿನಗಿಹುದು ಮನ
ಐಂದ್ರಿಯಾತೀತನಾಗಿಹುದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೋತಮೇಲ್ ನೀ ಪಕ್ವನಾದೆ ಕಲಿತೆ ಚಂದ್ರನಿಂದೆಂಬ ಸತ್ಯವನರಿತೆಯಲ್ಲಾ || ೫ ||

ಹುಟ್ಟಿದಾ ಮಾನವಗೆ ಮೆಟ್ಟಹ ಕರ್ಮಗಳ ಕಳೆಯಲು ಬೇಕು ವರುಷಗಳಾರು ಹತ್ತು
ಮುಟ್ಟಿದಾ ಚಿನ್ನವೂ ಇದ್ದಿಲಪ್ಪುದು ಕೇಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೊಡೆ ಆದರೆ ಅರವತ್ತು ಕಳೆಯಲು
ಮೆಟ್ಟಿದಾ ಭೂಮಿಯ ಋಣ ಸಹಿತ ಕರ್ಮದ ನಿಶ್ಶೇಷಗೊಳಿಸಲು ಬಪ್ಪುದೈ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಜೀವನ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿರಲು
ಮುಟ್ಟದೇ ಪರಧನವ ಸ್ವಾರ್ಜಿತದಿಂದ ಬದುಕಿರಲಾಗ ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಪರಸತಿಯ ಬಿಡದೆ ನೀ
ಹುಟ್ಟಿದಾ ನೆಲದ ಋಣಕೆ ಕಾಯಕವ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿರೆ ಅರವತ್ತು ತುಂಬುವ ಕಾಲ ಸುದಿನ
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕಳೆದು ನೀಗುತ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಕಾರವನು ಪಡೆವ ಕಾಲವು ಅದಕೆ ಗಂಡುಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲಾ || ೬ ||

ಕಂದಪದ್ಯ:-
ಇಂತೀಪರಿಯೊಳಗೆ ಕಜ್ಜದೊಳು ವಿವರಿಸಿಹೆ ನೀನರಿತುಕ ಮುಂದಿನಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ವೇದಜ್ಞರಲಿ ತಿಳಿದು
ಸೂತ್ರಕಾರರಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆಯನಿಪ್ಪೆ ಸದಾಶಿವನ ದಯದಿಂದಾ ||

-      ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಪದ್ಯಗಳು

Tuesday, 20 August 2013

ಮಂಗಳಗೌರೀ ವೃತ – ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮಂಗಳಗೌರೀ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪೂಜಾ ಕಾರಿಕೆ:-

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಶೌಚಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನದೀತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನದೀಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮುಳುಗಿ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಗಂಗಾವರುಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಂಟಪ ರಚಿಸಿ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮವನ್ನು ಬರೆದು ಪೂಜೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವತಃ ಪೂಜಾವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:-

ಒಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಕುಲದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪದ ಮನ್ವಂತರ ಎಂಬ ಕಾಲಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ೧೪ ಮನ್ವಂತರಗಳಿವೆ:-

 1. ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮನ್ವಂತರ
 2. ಸ್ವಾರೋಚಿಷ ಮನ್ವಂತರ
 3. ಉತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರ
 4. ತಾಮಸ ಮನ್ವಂತರ
 5. ರೈವತ ಮನ್ವಂತರ
 6. ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರ
 7. ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ
 8. ಸೂರ್ಯಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ
 9. ಧರ್ಮಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ
 10. ದಕ್ಷಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ
 11. ರುದ್ರಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ
 12. ಬ್ರಹ್ಮಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ
 13. ಇಂದ್ರಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ
 14. ವೇದಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ.
ಅದರ ಕಾಲಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನದ ಯುಗಾವರ್ತನೆ 36. ಅಂದರೆ 4 ಯುಗಗಳು 36 ಬಾರಿ ಆವರ್ತನೆಯಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನು. ಪ್ರತೀ ಮನುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದಶಾವತಾರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು 36 x 14 = 504. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಾರ್ಧ. ಪೂರ್ವಾರ್ಧವು ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ಪರಾರ್ಧ ಕಳೆದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯಿತು.

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಮುಂದೇನು? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕುತೂಹಲ ಜನಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಜೀವೋತ್ಪಾದನೆ. ಪುನಃಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಶೋಧಿತ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ನಾಶ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಪ್ಲವಗಳ ಕಾಲವೇ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುವಿನ ಕಾಲ. ಆಗ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಅಲ್ಲದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ, ಸಂಬಂಧದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕಾಲದ ವಿಪ್ಲವ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಚಿಂತಿಸಿ.

ಆಗ ಆ ಕಾಲದ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಸ್ವಯಂಭೂತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಂಭಿಸಿ ಸ್ವಾರೋಚಿಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಧೀನವಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸುವಂತೆಯೂ, ಹೆಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮಿತತೆ ತಂದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತೃ ರೂಪಿಣಿಯಾದಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಣ್ಣಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು ಗಂಡಿನ ಸಹಯೋಗದಿಂದಲೇ ಪುನಃಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಲವು ಮನ್ವಂತರಕಾಲ ಜೀವೋತ್ಪಾದನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತಗುಣವಾದ ಸಹನೆ – ಕ್ಷಮೆ – ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿ – ಶೀಲ – ತ್ಯಾಗ – ಉದಾರತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಮಾತೃ, ಜಗತ್ತಿನ ಕೀಲಿಕೈ.

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಹೆಣ್ಣಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ರಹಸ್ಯವಿಧ್ಯೆಯ ಮೂಲವೇ ಗೌರೀವಿಧ್ಯೆ. ಅದು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದಲೂ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನ, ಜ್ಞಾನ ಸಂವರ್ಧನೆ, ಸದೃಢಸಮಾಜ, ಪೂರಕ ಆಹಾರದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಸದಾ ಜಾಗೃತಳಾಗಿರಲು ಈ ಗೌರೀಪೂಜೆಯೆಂಬ ವಿಧ್ಯೆ ಸಹಕಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಗೌರೀಪಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಧ್ಯಾಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿಕೊಂಡ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ವಿಕೃತತಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಓ ತಾಯಿಯರೇ! ನೀವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗೌರಿಯರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ದರೋಡೆಯಾದಿಯಾಗಿ ಅನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭದ್ರಬುನಾದಿ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಈ ವೃತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಂಗಲಿಯರು ದೀರ್ಘಸೌಮಂಗಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಈ ವೃತವು ಕುಟುಂಬರಕ್ಷಣೆ, ಅಭವೃದ್ಧಿ, ಸಂತಾನ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ೧೩ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಘಟಿಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಯೋಮಯತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ದಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಮಹಿಳೆಯು ಸಮಾಜದ ದಾರಿದಪವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ವೃತ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುರಾಗದಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಈ ವೃತ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಕಾರಣನಾದ ಕುಜನ ಹೋರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇವರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ವೃತಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಅಂದರೆ ವಿಶಾಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯಿರುವವರ ಈ ವೃತ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯ್ತು.

ಮೂಲಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಜಾಬಾಲ ದಂಪತಿಗಳು ಗೌರೀವಿಧ್ಯೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌರೀ ವಿಧ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಸ್ವರೂಪವಾದ ಪೂಜೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಅದನ್ನ ಉಳಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಯಾವಾಗ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀನು ಬದ್ಧನಾಗುತ್ತೀಯೋ ಆಗ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. “ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ” ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬೆಳೆದು, ಆ ತಾಯಿಯ ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು, ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪೋಷಿಸುವುದೇ ಗೌರೀವಿಧ್ಯೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೂರಕಬಲ ಸಹಾಯ ನಿನಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಕಲಾಂಶವಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರೋಚಿಷರು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಅದರಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಗಲೀ, ಪರುಷನಾಗಲೀ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನೂ, ಪುರುಷನಿಲ್ಲದೆ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತ ಜೀವನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ವಂಶವಾಹಿ ಜೀನುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.  

 1. ಗೋ
 2. ವಂಶ 
 3. ಆಚಾರ
 4. ಪ್ರಕೃತಿ
 5. ರಕ್ಷಣೆ
 6. ಜ್ಞಾನ
 7. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಎಂಬ ಸಪ್ತವಿಚಾರಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಗೌರೀ ರಹಸ್ಯ

ಆ ಮುಖೇನ ಸ್ತ್ರೀಯು ಗೌರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಯೋನ್ಮುಖಳಾಗಿ ಪೂರಕ ಚೈತನ್ಯರೂಪದ ಪುರುಷನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಜ್ಞಾನ ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ, ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿರೋಗಿಯಾಗವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ತತ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಸದೃಢ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರೀವಿಧ್ಯೆಯು ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತು ವ್ಯವಹರಿಸು. ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೇ ಗೌರೀವಿಧ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಧವಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಇಂತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಗೌರೀವಿಧ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪುಂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದತ್ತ ನಡೆಸಿರಿ. ಪುರುಷಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿಯಬೇಡ, ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಮಗಳಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಶಿವೈಕ್ಯಳಾಗು. ಇದೇ ನಿನ್ನ ಗುರಿ. ಇದು ಶಿವಾಜ್ಞೆ ಅರಿತುಕೊ. ಈ ಗೌರೀವಿಧ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಪುಲಸಂಪತ್ತನ್ನೂ, ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೂ ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ನವವಿವಾಹಿತೆಯು ಈ ಮಂಗಳಗೌರೀ ವೃತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿಯನ್ನೂ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಿತ್ಯ ಗೌರೀ ಪೂಜೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವಳು ಮೊದಲು ವಧುವಾಗಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕುಲವಧುವೆನ್ನಿಸಿ ಬಾಳಬೇಕು. ವಧು ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಡುವವಳೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ದರ್ಶಕಳೂ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನೇ ನೋಡುವವಳು ಎಂದೂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ ಎರಡೂ ಕುಲದ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಬೇಕಾದವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಲವಧುವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಧೀ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿನಗೆ ಗೌರಿ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಈ ವರನೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊ. ಕುಲಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯಳಾಗು ಎಂದರು. ಹಾಗೇ ಈಕೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಪತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗಿರಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಿವಾನುಗ್ರಹವಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. 

                                            || ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ||

Thursday, 15 August 2013

VAjapeya Soma YAga - 1Vaajapeya Soma Yaaga 

प्रथम पाद

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवां सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ।
पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्मानां वाचः सुदिनत्वमह्नाम् ॥
इंद्रं वो हवामहे विश्वतस्परि जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवलः ॥
कृण्वंतो विश्वमार्यं

            The origin of species in the Bhaarata, a place known as Kruta-Bhoomi, happened long ago. Due to the variation in KalpAs, this human form is the 7th one. The present Kalpa is ShwetaVaraaha Kalpa (श्वेतवराहकल्प) which started184 crore years before. The Bharata-Bhoomi maintained its continuoul consistency during this long span. Lots of changes, many Manus, the Dharma-Shaastras with respect to them have been compiled. But the Dharma which is based on Veda is the one which stood determinedly. There is no caste(मत) in it, only the Dharma. So it is known as “Maanava-Dharma”.

 
Practical division of Upaasana at forenoon, Prayoga at afternoon-evening and Upasamhaara early morning with respect to 9137 Gayatri Chando Mantras as well as some other Chandas mantras were demonstrated due course of Vaajapeya Yaga held from 26-11-2011 to 23-12-2011 in NandaGokula Goshaala, Kalladka, Mangalore.

1.      Tantrika Vinyasa of the Yaaga shaala was with respect to 10 Lakshana Lakshayas viz.

1.      रचना - Rachanaa
2.      विन्यास - Vinyaasa,
3.      वास्तु - Vaastu,
4.      मापना - Maapanaa,
5.      व्याप्ति - Vyaapti,
6.      परीधि - Paridhi,
7.      परिस्तरण - Paristarana,
8.      व्यूढ - VyuDha,
9.      प्राचि - Praachi,
10.  वस्तु - Vastu.

2. Materials (परिकर) used for Construction (रचना): The 8 parikaraas:

1.      इष्टिका - Istika,
2.      लोह - Loha,
3.      बंधक - Bandhaka,
4.      स्थान - Sthaana,
5.      चिह्ना - Chinhaa,
6.      आकार - Aakaara,
7.      अव्यय - Avyaya,
8.      प्राचि - Prachi.

3. What are all can be done by a single Gayatri Mantra, is known to the world. There the implementation of 9137 Mantras has been done.

4. Sound Wave (शब्द तरंग) & its converted Light Wave (किरण तरंग) etc., very minute level scientific experiments  (सूक्ष्मातिसूक्ष्म वैज्ञानिक प्रयोग) were carried out.

5. The speed of shabda taranga for 74 x 74 aavartana at 1/70,000 of a second. Most of the participants had experienced it. It’s a Vishesha Kostaka. A Ganita Meemamsa:
74 x 74 - if it becomes Maatra from 4 then 296 = अष्टावर्तन - Astaavartana
74 x 74 - if it becomes Maatra from 7 then 518 = पंचीकरण - Panchikarana
74 x 74 - Grand total 5476 = वृद्ध्यंश सूत्र - Vruddhyamsha Sutra.
4-5-6-7 – समानांतर वृद्धि - Samaanaantara Vruddhi. This is called as व्याघ्राक्रमणा occupying like a Tiger. To achieve the intended aim, this Rachana Sutra was employed. This was the Vinyaasa of the Yaaga Shaala.

6. Selection of Homa Dravyas is based on the following 8 sutras:
1.      रसशक्ति - Rasa Shakti,
2.      चोदक - Chodaka,
3.      परिक्रमण - Parikramana,
4.      दह्यानुकूलता - Dahyaanuklataa,
5.      तीक्ष्णता - Theekshnataa,
6.      तरंग पूरकता - Taranga-Purakataa,
7.      उद्दीपना - Uddepanaa,
8.      रसोत्पादना - Rasotpaadana.

Homa Dravyas Samyojana in accordance with the integration in whole nature. आज्य - Aajya was also used in special way based on some wave intensities. सोम - Soma was main dravya.

7. Usage of Mantras:- All 9,137 Gayatri Chandas with some other Chando Mantras for Taadana, Mardhana & Chedana of Swaraas. In miniature of one Kaala-Maatra, just to complete one cycle, one Taranga was used according to the requirement. All the Mantras have been used many times. Approximately 84 Lakh Aahutis was given. All the species in this universe are considered as equal in the Yaaga. The aim is towards “ समान सहजीवन, सहयोग सिद्धि – natural & united life style.

8. Mantra-Shakti    =   Sahayoga of Aasaktaas + Mumukshus + Bhaktas + Vedaabhimaanis.  
    Chodaka-Shakti =  Virodhis + Dooshakas + Nindakaas + ViGhna-kartaas + others.
Just imagine how much Chodaka-Shakti required to spread Kirana Tarangas all over the Universe? The inner fear (आंतरिक भय व्रुत्ति) of Virodhi Shaktis was very much useful here. The mass media gave sufficient support in terms of stimulating those opposing powers, so we are thankful to them. In the Indian tradition, that too in the present era there are more than enough people who are called great intellectuals because they oppose these processes. But their subconscious mind has high fear. Previously, the Yupa (यूप) used to be established where the un-naturality (विक्रुति) was bound and thus the experiment (प्रयॊग) was continued. Now without the Yupa, this Taranga was achieved easily. Hence the Daasa-Varenyaas told that there should be opposing parties to achieve the goal properly.

9. Soma-Rasa:- The medicinal plant extracts were collected (शत मूलिका संग्रह) accoring to the Sutrokta-Vidhi and prepared according to Aasava preparation Shaastra. Its ignition power (ज्वलना शक्ति) & medicinal power (औषधीय शक्ति) was examined upto minute level. The ignition power (ज्वलना शक्ति) was neutralized (ह्रासीकृत) and then given as holy liquid (तीर्थ) for consumption (प्राशन). Details more than this is not supposed to be written!

10. The 12,140 power of minds of people (जनमानस शक्ति) participated in the Homa Prakriyaa without any restrictions & contributed to the united mind power. The maximum people required for Vaayapeya Yaaga is 12,000. Here there was participation more than that number. Not only this, the Tarpana, Stotra, Namaskaara and the final 16 mantras kept in the bridge of 3 Mantra Prayoga, the count was about 1800. There were so many people who didn’t registered their name. Hence, the people count didn’t become problem. Then the people who came to view the Yaaga, the artists who performed several arts, lots of enthusiastis were enormous. Totally 8,72,000 people visited to see the Yaaga-Prakriya. This was counted by a Ganaka-Yantra (traditional one) assembled below the stepping stone placed in the main door (महा द्वार). Most of the enthusiastis were the travellers from other states of India. The people who took Anna-Prasaada within 30 days were 2,19,000.