Monday, 29 September 2014

KaaLi envisioned by MArkandeya Muni


ಚಿತ್ರ: ಮಹಾಕಾಳಿ, ಶ್ರೀ ಮಠ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಂಸ್ಥಾನಮ್, ತಲಕಾಡು 

ಮೊದಲು ಅರಿಯಿರಿ ಗುಣ ಮೂರರನು ಅದರೆರಡು
ಬದಲಾದ ರೂಪ ಮೂಲಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಒಟ್ಟೇಳು
ವಿಧ ನಿಜ+ಮಾಯೆಯೆಂಬೆರಡು ಸೇರಲು ನವಾವರಣವಿದು ವಿಕೃತಿಯೂ ||
ಒದಗಿ ಬರುವುದು ಸಾಧನೆಯೊಳೊಂದು ಕಾರಣ
ವಿದೆ ಅದುವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯ ಅದಕಾಗಿ ಮಾಯೆಯೂ
ಮೊದಲು ಬಂಧಿಸಿತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಅನ್ನ ಋಣವೆಂಬ ಬಂಧನದೀ ||

ಮೂರರಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾತ್ವಿಕವೇಳು ಬಗೆ ಕಾಳಿಯೆಂಬರು
ಮೂರು ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆ ಸಾತ್ವಿಕದಿ ಅನ್ನ, ರಸ, ರೂಪ
ಮೂರ, ಮುಮುಕ್ಷು, ವೀಕ್ಷ್ಯ, ಶ್ರೌತವೆಂದೆಂಬ ಬಗೆಯಲಿದೆ ಅದುವೇ ಮೋಕ್ಷದಾ ದಾರಿಯೆಂದೂ ||
ನಾರದಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಲಿ ಗುರಿ ತೋರಿ ಸದ್ಗುಣದ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ
ಮೂರಾರು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೋಕದಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು ಕೇಳಿ
ಮೂರು ಮೂರೇ ಲೋಕದಾ ವಿಕೃತಿಯು ಅದಕೆಂಬರು ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯವೆಂದೂ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹುಂ ಸ್ಖಾ ಪ್ರೇಂ ದಶವಕ್ತ್ರೇ
ದಶಭುಜೇ ದಶಪಾದೇಂಜನಪ್ರಭೇ ತ್ರಿಂಶಲ್ಲೋ
ಚನ ಮಾಲಿನಿ ಸ್ಫುರದ್ದಶನ ದಂಷ್ಟ್ರೇ ಭೀಮರೂಪೇ ತಾಮಸಿ ಯೋಗನಿದ್ರೇ ||
ಹರಿಪ್ರಬೋಧ ಕಾರಿಣಿ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಿನಿ
ಚರಾಚರವಶೀಕರಿಣಿ ಮಹಾಮೋಹಪಟಲ
ವಿಧ್ವಂಸಿನಿ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದೇ ಭಗವತಿ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ ||

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿ
ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋಯೆಂದು
ಕೊಂಡಾಡುತಲಿ ಮುನಿವರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿ ಸಾತ್ವಿಕದ ||
ಚರ್ಯೆಯೇ ತಾಮಸಿಕ ಕಾಣಿರಿ ಮಾಯೆ ಇದ
ಕಧಿಕಾರಿಣಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯಲಿ ವಿಕೃತಿಯನರಿತ
ಜೀವಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿನಾ ಗುರಿಸಾಧನೆಗೆ ವಿಕೃತಿಯೇ ಮೂಲವೆಂದೆಂದಾ ||

ವರಮುನಿಯ ನುಡಿ ಸತ್ಯ ಹತ್ತು ಕೈ ತಲೆಯೆಷ್ಟು
ಬರವೇಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲಿರದ ರೂಪಿನ ಕಲ್ಪ ಕಾಲುಗಳು
ಬರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೂರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅರಿತುಕೊ ಇದು ರೂಪವಲ್ಲವು ||
ವರಮುನಿಯ ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಲ ಮೂವತ್ತು
ಬರಿಗೈ ಹತ್ತು ಮುಖ ಹತ್ತು ಕಾಲ್ಗಳು ಹತ್ತು ಅಂದೊಡೆ
ವರದೇಹದಾ ಗುಣ ರೂಪಶಕ್ತಿಯು ವಿಕೃತಿಯು ಜ್ಞಾನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅದನರಿಯೆಂದನೂ ||

ಇಂತು
ಕೆ.ಎಸ್.  ನಿತ್ಯಾನಂದ 
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

Thursday, 18 September 2014

"ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ದೀಪಿಕಾ" - ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ


Ref. mirellakersten.com

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅದರ ಪರಿಚಯ, ಆಶ್ರಮಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವವು? 

ಮಾನವ ಮಾನವನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಶಿಕ್ಷಣವೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಈ ಜೈವಿಕ ಸಂಕುಲ ನಿರಂತರತೆಗೂ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಇರುವ ನಂಟೇನು?

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳಾವವು? ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಭಾರತೀಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಸಾರ ಬಂಧಗಳು, ಜನರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ನಂಟು, ಗಂಡು+ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಆಶ್ರಮರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮಬದ್ಧತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ? 

ಗೃಹಸ್ಥನೊಬ್ಬನು ಸದ್ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು?

ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಸಿದ್ಧಿ, ವೃದ್ಧಿ, ಆಯು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಾಜ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಆಶ್ರಮಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು?

ವಾನಪ್ರಸ್ತ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

ಸಂನ್ಯಾಸ, ಪರಿವ್ರಾಜಕ, ಮಹಾಂತಾದಿ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ, ಸಪ್ತರ್ಷಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಪಟ್ಟಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು?

17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವುಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮೂಢನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಸಂಸಾರದ ಭಿನ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆದವರನ್ನೂ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪಭೀತಿಯಿಂದ ನರಳಿ ನರಳಿ ಸಾಯದಂತೆ ಸುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರೆ ವೇದದ ಅಗಾಧತೆ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೂ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರೀಯ ಮೀಮಾಂಸಕರೂ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಟುಂಬದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮುಖೇನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ವಟುಜೀವನ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಲಯ, ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮಠ, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಬಿಡಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯ ಜೀವನ, ಸಾಧು, ಸಂತರು, ಅವಧೂತರು, ಪರಿವ್ರಾಜಕರು, ಸಿದ್ಧರು, ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ಮಹಾಂತರು, ಪರಮಹಂಸರು, ವ್ಯಾಸಾದಿ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಪಟ್ಟ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಟ್ಟ, ಬ್ರಹ್ಮಪಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಷಟ್ಪದಿರೂಪದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ "ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ದೀಪಿಕಾ" ಗ್ರಂಥವು ವೇದಾಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಟಣಾ ಪೂರ್ವ ಬೆಲೆ ರೂ.1000/- ಆಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತರು 30-09-2014 ರ ಒಳಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕಟಣಾ ನಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1200/-. ಇದರ ಪ್ರಕಟಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಋತ್ವಿಕ್ ವಾಣಿ ಮಂಡಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರದ್ದು. ಪ್ರಕಾಶಕರು ಓಂಕಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಮುದ್ರಣ ಶ್ರೀಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಆಫ್‍ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಇವರದ್ದು.

ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಇದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ದರ್ಶಿತನಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಪತ್ತು ಗೋ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ದೇವತೆ ಗೋ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಗ್ರಹಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದು ಗೋ. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದುದ್ದು ಗೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾ ಹಣದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಗೋವಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.