Thursday, 31 December 2015

ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ : ಅಧ್ಯಾಯ ೧೯

ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾರ ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿಯು ಜ್ಞಾನಸಾಗರವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೀಜಾಕ್ಷರ, ಶೃತಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು, ತತ್ವಾರ್ಥ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ನವಮಾಂಕ ಗಣನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧದ ಹಲವಾರು ಪರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ: 


 ಧನ ಯುದ್ಧ |
ಜಿನ ಯುದ್ಧ |
ಭೂವಲಯದ ಯುದ್ಧ |
ಘನ ಘೋರ ಮೃದುಲ ಜಗಳ
ಹರುಷವಳಿವ ಯುದ್ಧ |
ಸರಸಾಕ್ಷರ ಯುದ್ಧ |
ಗುರುಗಳೊಡನೆ ಮಾಳ್ಪ ಲಿಖಿತದರಿವಿನ ಯುದ್ಧ |
ಐಸಿರಿಯನಾರ್ಜಿಪ ಯುದ್ಧ |
ರೀತಿ ನೀತಿಯ ಯುದ್ಧ |
ಅನುಜರನೊಂದುಗೂಡಿಸಲು ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧ |
ಜಿನಧರ್ಮ ಹರಿ ಹರ ವಣಿಕ ಶಣಸದೆ ಬಾಳಲು ಕುಣಿಕಂಕದ ಯುದ್ಧ |
ಘನಧರ್ಮ ಶಾಸನ ಯಶರೈ ಸಮತೆಯೊಳ್ ಮೆರೆಸಲು ದ್ರೋಹವ ಗೈವಾಗ ಮಮತೆಯ ತ್ಯಾಗಿಗಳ ಸುಪರಾಕ್ರಮದ ಉಪಕ್ರಮದನುಭವ ಮುದ್ರೆಯ ವಿಮಲ ಯುದ್ಧದ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ

ಮನಸಿಂಹಪೀಠವ ಸಾಗಿಪ ಯುದ್ಧ |
ವರ ರಣ ದೀಕ್ಷೆಯೊಳ್ ನಿಂತು ಬಹಿರಂತರಂಗದ ಜನ ಯುದ್ಧ ಜಿನ ಅರಿಹನನಾ |
ಯಶದಂಕದೊಳಗನಂತಾಂಕ್ಷರವನರಿಯುವ ರಸಸಿದ್ಧಿ ಸಂಕ್ರಮ ಯುದ್ಧ |
ಯಶದ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ಯುದ್ಧ |
ಎಮ್ಮ ಪಾಪ ಭಸ್ಮವಾಗಿಸಲಿನ್ನು ಯುದ್ಧ |
ಮದನನಂದದಿ ಮೃದು ಯುದ್ಧ |

ಈ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕವಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಂತಭದ್ರ ಋಷಿಯು ನಡೆಸಿದ ವಾಗ್ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಶೆಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾಶಗೈವ ರಾಶಿಯಂಕಿಗಳ ವಿವರ ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ, ನೇಮೀಗೀತೆ ಋಷಿ ಮ೦ಡಲದ ಬೀಜಾಕ್ಷರದ ವಜದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯುವ ವಿಮಲ ಗುಣಾಂತವಲ್ಲರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾನೆ. 
ಮದನನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡಲು ಮೃದುಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ,
ನನ್ನ ಯದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ಯದೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವನು ನಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೋ 
ಎಂದು ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.


ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು. ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು, ರೀತಿಯ ಜೋಡಿನಾಗರ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ; ೧೦ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಂಧವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಿರಿಭೂವಲಯದ ಅಕ್ಷರಮಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿರೆಂದು ಓದುಗರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಆಗ ಸಿಗುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವು: "ಭಗವಾನ್ ರುಷಿಹಿ .... ಪ್ರಸನ್ನಸಹಸ್ಥಿ ತ್ವಯಂ".

  ಅಣುವಿನ, ಅಣುವಿನಂಕದ ವಿಚಾರವು ಮುಂದುವರೆದು, ಅಣುಗಳ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ:-* ಯವೆಯಂಗುಲ
* ಆತ್ಮಾಂಗುಲ
* ಉತ್ಸೇಧಾಂಗುಲ
* ಮನು ಮುಖ್ಯರಾದವರಂಗುಲ
* ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಂಗುಲಐದನೇ ಕಾಲದ ಜನಗಳಂಗುಲಗಳನ್ನರಿಯುವ ಅಂಬರದ ಗಣಿತದಂಕಗಳ ವಿವರನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂಕವಿಜ್ಞಾನ, ಅಂಕದರ್ಶನ, ಸ್ಪರ್ಶನ, ವಿವಿಧ ಉತ್ಸೇಧಗಳು, ಅಂಕಗಳಿಂದಲೇ ಕೇವಲಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಸಂಗತಿ; ಅಂಕಗಳಭಂಗ; ಬಂಧದಿಂದಲೇ ಸಕಲವೂ ಸಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ೧೯ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.


*    *     *

                                                     ಪುನರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ
- ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.

ಆಕರ:- ಸುಧಾರ್ಥಿ, ಹಾಸನ ಇವರ "ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತನೇ ಅಚ್ಚರಿ" ಹಾಗೂ "ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಸಾರ" ಪುಸ್ತಕಗಳು. ೧೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿವರಣೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ೧೯೫೩ನೇ ಇಸವಿಯ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಘದವರ "ಸಿರಿಭೂವಲಯ" ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Tuesday, 29 December 2015

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಲೋಪಾಮುದ್ರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ವರ್ಣನೆ

ಸಪ್ತಪದಿ

ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಾಕಿದ ಏಳು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳೇ, ಅದನ್ನು ದಾಟಲೇಬಾರದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.  ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ 
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ:

|| ಓಂ ಇಷ ಏಕಪದೀ ಭವ ||

ಲಲನೆಯಿಂದಲೆ ಜೀವನ ಲಾಲಿತ್ಯ ಆಶ್ರಮಧರ್ಮವಿದೆ
ಲಲನೆ ಕೇಳ್, ಮರೆಯದಿರು ಧರ್ಮ ನೀನೇ ಪೋಷಿಸಿಕೊ
ಲಾಲಿತ್ಯದಲಿ ಬೆಳೆಸು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಅಣಿ
ಗೊಳಿಸುತಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಕಾಯುವುದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಾ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯದೂ || ೧ ||

|| ಓಂ ಊರ್ಜೇ ದ್ವಿಪದೀ ಭವ ||

ಸತಿಪತಿಯರೊಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಕುಲಾಚಾರ
ಪತಿಧರ್ಮವನು ಸತಿಯೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯು ಕಾರಣ 
ಪಿತನ ಕುಲೋದ್ಧಾರವಪ್ಪುದು ಕುಲಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟೊಡೆ 
ಪತಿಗೆ ಏಳ್ಗೆಯಿಲ್ಲವೊ ಲಲನೆ ಕೇಳ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಲಾಚಾರವದೂ || ೨ ||

 || ಓಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಾಯ ತ್ರಿಪದೀ ಭವ ||

ದಾನಧರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಅನ್ನವನು ಇಕ್ಕುತಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾ ಪುಣ್ಯ
 ನೆಕ್ಕಿಯನು ಲೆಕ್ಕಿಸುತ, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಜನರ ಹೊಗಳದೇ ದೇವ
ನನು ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯುವ ಭಕ್ತಿಯೊಳು
ದಾನ ಜೀವನೇ ಕೇಳ್, ಸಂಪದಕಾರಿ ರಾಯಸ್ಪೋಷವೆಂಬರು ಮೂರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣೂ || ೩ ||

|| ಓಂ ಮಯೋ ಭವ್ಯಾಯ ಚತುಷ್ಪದೀ ಭವ ||

ಅನುರಾಗದೊಳ್ ಸತಿಪತಿಯರಿರೆ ಸಂಕಲ್ಪ
ಕನುವಾಗಿ ಕುಲಕೇತನರಾದ ಸಂತಾನಗಳ ಪಡೆದು 
ಅನವರತ ಸದ್ಬೋಧೆ, ಸುಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆದಿಯಾಗಿ 
ನಾನಾ ವಿಧ್ಯೆಗಳ ಬೋಧಿಸುತ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸತ್ಪ್ರಜೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣೂ || ೪ ||

|| ಓಂ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪಂಚಪದೀ ಭವ ||

ಕುಲದ ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ, ಸವಿಮಾತು, ಕೈಂಕರ್ಯ
ಕುಲೋನ್ನತಿಯ ಚಿಂತನೆ, ಕುಲದ ಹಿರಿಮೆಯ ನಡತೆ
ಕುಲಾಚಾರ ಬೋಧನೆ, ಕಾಲ ಮಾರ್ಗಾನುಯಾಯಿಗಳ 
ಕಾಲವರಿತು ತಿದ್ದುತ, ಕಾಲಾಕಾಲ ಬೋಧವ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಯೇ ಬೋಧಿಸುವುದು ಐದನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣೂ||೫||

|| ಓಂ ಋತುಭ್ಯಃ ಷಟ್ಪದೀ ಭವ ||

ಜಗದ ಸತ್ಯವನರಿತು ಆತ್ಮರಹಸ್ಯವರಿಯುವ
ಮಿಗತೆ ದಾರಿಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾ
ಜಗದೊಡೆಯನಾ ನಾಟಕದಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತಲಿ
ಜಗದ ಋಣ ತೀರಿಸುತ, ಕೈವಲ್ಯ ಪಡೆವ ಸಾಧನೆಯೆ ಆರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣೂ || ೬ ||

 || ಓಂ ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದೀ ಭವ ||

ಮಿತ್ರರಂತಿರಬೇಕು ಸರ್ವದಾ ದೂಷಣೆ ಸಲ್ಲ
ಮೈತ್ರಿಯಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಸಲ್ಲದೈ, ಸತಿಪತಿಯರಲಿ 
ಮೈತ್ರಿಯೇ ರಸಶಕ್ತಿ ಪರಸ್ಪರವಿರಲು ಚಿಂತನೆ
ಮಿತ್ರತ್ವವೇ ಲೋಕದುರಿಸಹಿಪ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವು ಕಾಣು ಏಳನೆಯ ದಾರಿಯಿದು || ೭ ||


ಏಳು ನಡೆಗಳಲಿ ಏಳು ಧಾತುಗಳಿವೆ, ಸಂಸಾರದಾ 
ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದಾ 
ಏಳ್ಗೆಯಾ ಅನುಭವವಿದೆ, ಅನುಭಾವವಿದೆ
ಏಳಿಂಜೆಯಾದೊಡೆ ನೀನು ದಾಟುವೆ ಸಾಗರದ ಸಾರ್ತಕತೆಯಿದೆ ಲಲನೆ ಕೇಳೂ || ೮ ||

ಬಾಳು ಹಸನಾಗುವುದು, ಸುಖವು ಸುರಿಯುವುದು
ಹಾಳು ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರಸರಿವವು, ಕರ್ಮಗಳು 
ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೋಡುವುದು ತರಳೆ ಕೇಳ್
ಬಾಳಿನಾ ಬೊಂಬಾಳ ದೀವಿಗೆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯೇ ಇದರ ಸೂತ್ರ || ೯ || 

ಇಂತೀ ಪರಿಯೊಳಗೆ ಮುನಿಯಗಸ್ತ್ಯನು ತರಳೆ ಲೋಪಾಮುದ್ರೆಗೆ 
ಬೋಧಿಸುತ ಕಟ್ಟಿದ ತಂತುವಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತರುವ
ಅಂತು ಮಾರ್ಗವ ಪೇಳಿದನು ಒಲುಮೆಯಿಂದಾಭವವ ಹರಿದು ಮಾನವ ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕ
ವೆಂತು ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಬುದಕೆ ಗೃಹಸ್ಥಜೀವನವು ಸುದಾರಿಯೆಂದು || ೧೦ ||

*ಆಕರ: ತಿರುಕ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೧೫ - ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

Monday, 28 December 2015

ಋಗ್ವೇದದ ವಸಿಷ್ಠ ಮಂಡಲದಲ್ಲೊಂದು ಗಣಿತಸೂತ್ರ - ಭಾಗ ೫

||  ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ||

ಮೊದಲಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ನಂತರ ಅವರು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ಯೋಗದ ಆಸನಗಳು, ದೇಹ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಂಡಲ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಖಿಲವೆಂದೂ, ಪರಿಶಿಷ್ಟವೆಂದೂ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೇದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಮೊದಲ ಪಾದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಎರಡನೆ ಪಾದ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಭಾಗ ಇತರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿವೆ. ಅದರ ವಿವರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಲಾರೆ. ನೀವೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಯೋಗಶಕ್ತಿ ಗಮನಿಸೋಣ.

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಬದುಕಿ ಸದೇಹರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಒಬ್ಬರೇ. ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಈಗಲೂ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವು ಯುಗಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ. ಇವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಮಿತ್ರಾ+ವರುಣ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಯೋಗ ಕಾರಣದ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸಿಷ್ಠರು

ಬಹುಶಃ ಪಂಚಕೃತ್ಯಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರಂತರತೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಏನಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಹುಟ್ಟಿದರು. ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮ ಕಾರಣ, ಸ್ಥಾನ, ಧೈವಿಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಊಹಾತ್ಮಕ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಹೀಗೆಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಸ್ತೋಮೈಃ ಜರಮಾಣೋ ವಸಿಷ್ಠಃ ಎಂದಿದೆ. ಹಾಗೇ ರಕ್ಷೋಹಣೋ ಸಂಭೃತಾ ವೀಳುಪಾಣಿಃ ಎಂದಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ, ಕ್ರಿಯಾ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಮಾನವ ರೂಪವೇ ವಸಿಷ್ಠರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. 

ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ, ಅನುಗ್ರಹ, ತಿರೋಧಾನ ಗಳೆಂಬ ಪಂಚಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀತರಾಗಿ ಅವುಗಳ ತಾಳ, ಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗತಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ವಸಿಷ್ಠರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದಮಿತ್ಥಂ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಧರಣೆ ಹಿಡಿದು ಸಮುದ್ರ ಅಳೆದಂತೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಇಂತಹಾ ಯೋಗಿಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯೋಗವೆಂದರೇನೆಂದು ಅರಿಯುತ್ತಾ ಅದೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಗಣಿತ ರೀತ್ಯಾ ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸ ಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

 
ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ದೇಹಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯಾ ಅಳತೆಗಳು ಈಗಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಲ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಾನವ ದೇಹ, ಅದರ ಮೂಗು, ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಠ, ಹೃದಯ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಸೊಂಟ, ಭುಜ, ಬಾಹು, ಊರು, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಉಪಸ್ಥಗಳು, ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಸಮಪ್ರಮಾಣ? ಅತಿಯಾದರೆ ಏನು? ಮಿತಿ ಹೇಗೆ? ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಸಿಷ್ಠರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬ ಒಂದು ಗಣಿತಸೂತ್ರವನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ದೇಹಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗಳು. ಇದು ಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವೂ ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಅಂಗಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾರ.ಇನ್ನು ಯೋಗಸಾಧಕನಿಗೆ ಅತೀಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪರಿಕರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಗ, ಅಂಗಿಣಿ, ಸ್ಥಾನ, ಮುದ್ರೆ, ಅಶ್ನೀತ, ಕಾಲ, ಶಾಂತ, ಸ್ಥಿರ, ಧೈರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ. ಈ ದಶಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ

1) ಅಂಗ:- ನಿಯಮಿತ ದೇಹ ಪ್ರಮಾಣ ಬದ್ಧವಾದದ್ದು.

2) ಅಂಗಿಣಿ:- ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಯೋಗಾರೂಢ ಶಕ್ತಿ. ಸಾಧಕನ ಸಾಧನಾಕಾಲದ ವಿಕೃತವನ್ನು ಹೀರಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಚೈತನ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಸಿಷ್ಠ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅರುಂಧತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದದ್ದು. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ವಸಿಷ್ಠರು. ಹಾಗೂ ಅವಳಿಂದ ಗಂಡ ಪಡೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರಾ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಯೋಗಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಚೈತನ್ಯ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸಾಧನ, ಪರಿಕರ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಳಾಗಿ ಮೂಲಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ವಸಿಷ್ಠರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ  ಹೆಣ್ಣು  ಪೂರ್ಣ -  ತಾನು ಅಂಕ. ಇದು ಶೂನ್ಯ.

3) ಸ್ಥಾನ:- ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳ, ಆಸನ, ತನ್ನ ವಯೋಮಾನ, ಶಕ್ತತೆ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4) ಮುದ್ರೆ:- ಯಾವ ರೂಪದ ಸಾಧನೆ, ಅಂತರ್ಯಾನವೇ ಬಹಿರ್ಯಾನವೇ, ಆತ್ಮಚ್ಯುತಿಯೇ, ಆತ್ಮೋತ್ಕರ್ಷವೇ, ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯೇ, ಆತ್ಮೈಕ್ಯವೇ. ಇದು ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ವಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಅಶ್ನೀತ:- ತನ್ನದ್ದೇ ಆದ ಋಣ + ಕರ್ಮ + ಜೀವನ + ಉದ್ದೇಶ + ಪರಿಸರ + ಆನುವಂಶಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಶ್ನೀತವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6) ಕಾಲ:- ವಯೋಮಾನ, ರಾಜ್ಯಕಾರಣ, ಧರ್ಮಬದ್ಧತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾಲ ಚೋದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

7) ಶಾಂತ:- ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ತೊಡಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಪ್ಲವತೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಒದಗಣೆ ಬೇಕು. ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಸಂಪತ್ತು, ಪುಣ್ಯ, ಸತ್ಕರ್ಮ, ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಬಂಧು, ಮಿತ್ರರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು.

8) ಸ್ಥಿರ:- ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ವಯೋಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಜೀವನಾನುಭವ ಹೊಂದಿರುವುದು. ತನ್ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿರತೆ.

9) ಧೈರ್ಯ:- ಪಾಪರಹಿತ, ಅಪರಾಧರಹಿತ, ರೋಗರಹಿತ ಜೀವನದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಆರೋಗ್ಯ:- ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ, ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹದ್ದು.

ಇದೇ ಹತ್ತು ವಿಧದ ಪರಿಕರಗಳು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸನಗಳೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸೋಣ.

ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ - ೭ ಸೂಕ್ತ - ೬೯ ಮಂತ್ರ - ೧


ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಂಚಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಋಣತ್ರಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾರಥಿಯೇ ಮನಸ್ಸು. ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಋಣಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇದರ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಆರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಏಳರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಟರ ಅಂಗ ಅಂಗವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ನವ ಆವರಣಗಳಿಂದ ವೇಷ್ಟಿತನಾಗಿ ದಶರಥನಾಗಬೇಕು. ಅವನೇ ಯೋಗಿ ಎಂದರು. ಇದು ಯೋಗಸಾಧನೆಯ ಮೂಲ ನಿಯಮ. ಅದೇ ಆಸನ.  ಈ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗುವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ.

ಈ ಯೋಗರಹಸ್ಯವನ್ನು ದೈಹಿಕ+ಮಾನಸಿಕ ಯೋಜನೆ ಯೊಂದಿಗೆ ೫ + ೬ + ೭ + ೮ + ೯ + ೧೦ ಎಂದರು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ೪೫. ಇದು ಒಂದು ವೇದದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅಕ್ಷರಸಂಖ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಂತ್ರವಿದು. ಈ ಮಂತ್ರ ಅಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮದಂತೆ ಯೋಗಿಯು ಈ ೪೫ರ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಾ ಯೋಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ನೇರ ೦೧ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿ ೧೦ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋ ಹ ಸ್ಯ ವಾಂ ವಾ ರಥಿರಾ ಆವಹ ತಾ ತಾ ಉಸ್ರಾ ರಥೋ ಪರಿಯಾತಿ ವರ್ತಿಃ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏಕಾಗಿ
ಯಾರ್ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದೇ
ಯಾರೆಂದರಿಯದೇ ತಾ ನಿತ್ಯನೆಂದು ಬೀಗುತ ಚರಿಸುತಲೀ ||
ಯಾರ ಕರ್ಮವಿದಲ್ಲ ಋಣವಿದಲ್ಲ
ಚಾರ ನಿನ್ನದೇ ಹೊರುತಲಿರು ನೀ
ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನಗೀ ಕಾಲದಲಿ ಗೆಲಿದರೆ ಯೋಗಿಯೆನಿಸುವೆಯೊ || ೧ ||

ತೃಣಮೂಲವೆಲ್ಲಿದೆ ಜೀವರಕ್ಷಕ
ಪ್ರಾಣಧಾತುವು ಬೇರಿನಲ್ಲಿದೆ ನೀ
ನರಿ ಮನುಜ ನಿನ್ನ ಮೂಲದ ಬೇರಿನಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಣವೂ ||
ತೃಣವಲ್ಲ ಜೀವನವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ
ಬಾರಿಬಾರಿಗು ಒಣಗಿ ಸೊರಗಿಹುದು
ಊರಿ ಬೇರನು ಅಡಗಿಸಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ನೀಡುತಲೀ ||||

ಕಾಣದಂತಿದೆ ಮೂಲಶಕ್ತಿಯು
ಕೋಣನಾಗದಿರು ಅರಿತುಕೊ
ಕಾಣಿಸಲು ಮೂಲ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು ಯೋಗವದು ||
ಗೇಣಿ ಕೊಡು ಮೂಲಕೆ ನೀನಿಂದರಿ
ಜಾಣತನದಲಿ ಬಾಳು ತೂಗಿಸು
ಕಾಣದಾತ್ಮನ ಅರಿವ ಪಡೆ ಮಾರ್ಗವಿದು ಸತ್ಯ ||||

ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗದ, ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯವೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನು ಕಾಣಲು ಮೊದಲು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನರಿಯಲು ವೇದ ಓದಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಲೇಖನ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಇಂತು
ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ
ಅಘಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮ ಗೋಶಾಲೆ, 
ತಲಪಾಡಿ, ಕಾಸರಗೋಡು.