Thursday, 30 March 2017

ಹೇವಿಳಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ

" ಅಭೂತಿರುಪಹ್ರಿಯಮಾಣಾ ಪರಾಭೂತಿರುಪಹೃತಾ "

ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಧಿಕ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇವಿಳಂಬಿ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ "ಅಂಬಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಅಂಬಲಿ ಎಂದಾಯಿತು. ಅಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂಬಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂಬೆ ಎಂದರೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂಬಿ ಎಂದರ್ಥ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಲಶಬ್ದವಿದು. ಅದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಕವಲೊಡೆದು ಬಂದಂತಹಾ ಶುದ್ಧವಾದ ಪೂರ್ವ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಬ್ದವಿದು. ನಂತರ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿತು. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿ ಅಥವಾ ಅಂಬಾ ಎಂದರೆ ಮಾತೆಗೆ, ಅಂಬ ಎಂದರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅನ್ವಯಗೊಂಡಿತು.ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಹಾರ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಬಳಸುವುದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು. ಉದಾ:- ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಎಂದಿದೆ. ಅನ್ನ ಎಂದರೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಸುದೃಶ್ಯ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ, ಸುಗಂಧ, ಸುಭೋಜ್ಯಗಳೇ ಅನ್ನ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದರೆ ತಪ್ಪು. ಅದು ಹೇವಿಳಂಬಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಭೂತಿರುಪಹ್ರಿಯಮಾಣಾಃ ವಿಳಂಬಿ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಅದು ವಿಳಂಬಿ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭೂತಿರುಪಹೃತಾ ಹೇವಿಳಂಬಿ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದು ಹೇವಿಳಂಬಿ ಎಂದಿದೆ.

 ಉದಾ:- ಗೋವು, ಜಿಂಕೆ, ಕೋಳಿ, ಕುರಿ, ನಾಯಿ, ಹಂದಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಹೆಗ್ಗಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಆಹಾರವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ವಿಳಂಬಿ, ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಹೇವಿಳಂಬಿ.

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇಲ್ಲೋ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಾತ್ ಜಾಯತೇ ಬುದ್ಧಿಃ ಎಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನವೋ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮದ್ದಲ್ಲದ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದಾಗ ನಾಯಿಬುದ್ಧಿ, ಕತ್ತೆಬುದ್ಧಿ, ನರಿಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೇ ಬಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ; ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇಕೆಂದರೆ ತಿನ್ನಬಾರದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದು ವೈಧಿಕ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂವತ್ಸರ ಸೂತ್ರ ವಿವರಣೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವತ್ಸರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರಿನ ನ್ಯಾಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರಾರು ಕಥೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಆಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ  ತಪ್ಪುಗಳು, ಅಪರಾಧಗಳು ಹೇಗೆ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾಗಿಯೇ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೬೧೦ ಮಂತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪವಮಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ೬೧೦ ಮಂತ್ರಗಳ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ೭೨೦ ಮಂತ್ರಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ೬೧೦ ಉಳಿದಿದೆ. ಉಳಿದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಅಸ್ಯಾ ವಾಮೀಯ ಸೂಕ್ತ ೫೩ ಮಂತ್ರಗಳು, ಋಗ್ವೇದ ೧೦-೧೧೯ರ ೧೩ ಮಂತ್ರಗಳು, ಋಗ್ವೇದ ೧೦-೧೨೬ರ ೮ ಮಂತ್ರಗಳು, ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ೧೬ ಮಂತ್ರಗಳು, ೨೪ ಖಿಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಸೇರಿಸಿ ೭೨೪ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ೬ x = ೩೬ x (ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ) ೨ = ೭೨ ಶತಗುಣಿತ = ೭೨೦ ಮಂತ್ರಗಳಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ದೇವೀ ಭಾಗವತ (ಸಪ್ತಶತೀ) ಇದರಲ್ಲಿ ೭೨೦ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ದೇವಿ ಪುರಾಣವೂ ಪವಮಾನದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕಲಿತವಾದದ್ದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹಾ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದೇ ರಾಕ್ಷಸರು. ಅದನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡುವ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಹಸನ ರಚಿಸಿದರು.

- ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 
ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಕರು, 
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಇವರ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿಧ್ಯಾ ಪ್ರಾಕಾರದ ವೈಧಿಕ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ

Tuesday, 21 March 2017

ಕನ್ಯಾದಾನ vs ಕನ್ಯಾ ಆಧಾನ


ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರು ಹಿಂದೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಯಾ ಆಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು (http://veda-vijnana.blogspot.in/2013/04/blog-post_17.html). ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಲೇಖಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.
 

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಪ್ರಜೋತ್ಪಾದನಾರ್ಥಂ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಂದು ೩ ಸರಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ?


ವಿಮರ್ಷೆ:- ಅದು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹದ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿಹಾವ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನೋ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಎಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದು ಆರ್ಷೇಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೊಂದಿ ಆಗುವ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ನಿತ್ಯೋಪಾಸನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಷೋಡಶ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ವಿಧಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಇಟ್ಟವರು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲದಾಗ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಮದ ಜೀವನವು ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಕನ್ಯೇ ಮೇ ಪಾರ್ಶ್ವ.... ನಾತಿ ಚರಾಮಿ || ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ದಕ್ಷಿಣಾ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಧರ್ಮಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಿಂಧುವಲ್ಲವೇ?


ವಿಮರ್ಷೆ:- ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಡೆಗೆ ಉದ್ದಾಲಕನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹರ್ಯಶ್ವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಒಂದೋ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ಣಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಏನಕ್ಕೇನೋ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಎಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸಿಂಧುವನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂಥ ಏನೇನೋ ಬರೆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು.

     ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಚಂದ್ರಮತಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮ ನಿಷೇಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಧರ್ಮ ನಿಷೇಧವಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ದಾನ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ? ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೋ, ಶ್ಲೋಕವೋ ಹಿಡಿದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದು ಸುಳ್ಳೇ? ಉದ್ದಾಲಕನು ಹರ್ಯಶ್ವನಿಗೆ ಮಾಧವಿಯನ್ನು ಮಾರಲಿಲ್ಲವೇ? ಒಟ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳಬೇಕು, ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಉದ್ದಾಲಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮಬದ್ಧವೇ? ಧರ್ಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎಂಥಾ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯ (ಹಣ)ವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲೇ ಧರ್ಮಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದಾಲಕನು (ಗಾಲವನು) ೬೦೦ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಯಾತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಮಾಧವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವಳನ್ನು ಹರ್ಯಶ್ವ, ದಿವೋದಾಸ, ಉಶೀನರ ಕೊನೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೇ ನೀಡಿದ್ದು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎಂಥಾ ಜನ ಮಾರ್ರೇ? ಈ ರೀತಿ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಮಾಂಸಕರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟರು.

       ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕನ್ಯಾಧಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಪತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು? ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ರಾಜ ಹರ್ಯಶ್ವನಿಂದ ವಸುಮನಸ್ (ವಸುಪ್ರದ), ಕಾಶೀರಾಜ ದಿವೋದಾಸನಿಂದ ಪ್ರತರ್ದನ, ಭೋಜನಗರಿಯ ರಾಜ ಉಶೀನರನಿಂದ ಶಿಬಿ ಎಂಬ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆತ್ತುಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ  ತಲಾ ೨೦೦ ಕುದುರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ; ೬೦೦ ಕುದುರೆ ಮಾತ್ರ ದೊರಕಿತು. ಇನ್ನುಳಿದ ೨೦೦ ಕುದುರೆಗಳ ಬದಲು ಮಾಧವಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟಕ ಎಂಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ೮೦೦ ಕುದುರೆಗಳ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಾರಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರತಿ ರಾಜನೂ ಮಗು ಪಡೆದು ಅವಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಉದ್ದಾಲಕನು ಅವಳನ್ನು ದಶರಥನಿಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದನು. ಇದು ಎಂಥಹಾ ಪ್ರಕರಣ? ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಇದು ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ಕೆಲ ಆಚರಣೆಗಳು. ಅದು ಈಗಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ?


ಉತ್ತರ:- ಇದು ಪಲಾಯನ ವಾದವಷ್ಟೆ. ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಯಮಗಳು ಯುಗಧರ್ಮ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದಾನ ಕೊಡಲು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡಲು ಯಾವುದೇ ಯುಗಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಯುಗಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಂತಹಾ ಕನ್ಯಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹದ ಯಾವ  ಯುಗಧರ್ಮವು ಸಿಂಧು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧಾರ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾಲಕನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೀವುಗಳು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೀಮಾಂಸಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ.

       ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಕಥೆಯೊಳಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅಂತಹಾ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹಾ ಕನ್ಯಾ ಮಾರಾಟ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಉದ್ಧಾಲಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧಾರಗಳೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೇ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಂಡಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ೧೮ ಪುರಾಣಗಳೂ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಮೀಮಾಂಸಕರ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಮಾಂಸಕರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಮಾಂಸಕರಿಗೂ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು, ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೇತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅವ್ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿಯೇ ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಹಾಗಾದರೆ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ವಾದಿಗಳಲ್ಲವೇ? ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇಡ ಎಂದೆನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆಯಲ್ಲವೇ?


ಉತ್ತರ:- ತನ್ನ ಸ್ವಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವವರನ್ನು ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಕರಿಗೆ ಸ್ವಹಿತ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಹಿತ ಮಾತ್ರ. ಮೀಮಾಂಸಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲೇ! ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸೋತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾದ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಮಾಂಸ ಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವವನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಕಾಯಕವೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಡಿಗೆಯ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಡಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯು ಬೇಡವೆಂದಿದ್ದರೆ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ತೊಳೆದಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಉಂಡ ನಂತರ ಬಾಳೇ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಮೀಮಾಂಸಕರ ಕಾರ್ಯ.

ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಇನ್ನಿತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ. ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವೆಂದಾದರೆ ಊಟದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ! ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ತಪ್ಪು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇ. ಅದೇ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಕೆಲಸ.

ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಅರ್ಘ್ಯ - ಕೈಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪಾದ್ಯ  - ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದು. ಊಟವಾದ ನಂತರ ಅವರೇ ಕೈ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾದ್ಯ, ಆಚಮನ ಎಂಬ ಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳೇ ಹೊರತು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ತೊಳೆಯುವುದು, ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡುವುದು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಬೇರೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಭೋಜನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಪೋಶನ ಎಂದಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಎಂದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ದಶಾನಾಂ ಪೂರ್ವೇಷಾಂ ದಶಾನಾಂ ಪರೇಷಾಂ ಆತ್ಮನಶ್ಚ ಏಕವಿಂಶತಿ ..... ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಷೋಡಶ ಮಹಾದಾನಾಂತರ್ವರ್ತಿ ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ಯಾದಾನಾಖ್ಯ ಮಹಾದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪವಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವಲ ಹಾಗೋ ಮರೀಚಿ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:- ........ ಕನ್ಯಾದಾನೇ ನದೀಸ್ನಾನೇ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪಮಾಚರೇತ್.... ||


ವಿಮರ್ಷೆ:- ಮೊದಲಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಮರೀಚಿ, ದೇವಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ, ಪೂರಕವಷ್ಟೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಮನುವಿಗೆ ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣವು ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣ (ಅಧ್ಯಾಯ ೨೪, ಶ್ಲೋಕ ೧೯-೨೩) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ೧೬ ಮಹಾದಾನಗಳು ಇಂತಿವೆ:-

೧) ತುಲಾಪುರುಷ ದಾನ

೨) ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ದಾನ

೩) ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದಾನ

೪) ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ದಾನ

೫) ಗೋಸಹಸ್ರ ದಾನ

೬) ಹಿರಣ್ಯ ಕಾಮಧೇನು ದಾನ

೭) ಹಿರಣ್ಯಾಶ್ವ ದಾನ

೮) ಹಿರಣ್ಯಾಶ್ಚ ರಥ ದಾನ

೯) ಹೇಮಹಸ್ತಿ ರಥ ದಾನ

೧೦) ಪಂಚಲಾಂಗಲ ದಾನ

೧೧) ಭೂದಾನ

೧೨) ವಿಶ್ವಚಕ್ರ ದಾನ

೧೩) ಕಲ್ಪಲತಾ ದಾನ

೧೪) ಸಪ್ತಸಾಗರ ದಾನ

೧೫) ರತ್ನಧೇನು ದಾನ

೧೬) ಪಂಚಭೂತ ಘಟ ದಾನ


        ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಸಪ್ತಸಾಗರ, ವಿಶ್ವಚಕ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನು ಪುರಾಣ ಪುರುಷರಾದ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಸುದೇವ, ಅಂಬರೀಷ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಪೃಥು, ಭರತ ಮುಂತಾದವರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಾಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

        ಇನ್ನು ಉಪಲಬ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾದಾನಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಜಯನಗರದರಸರ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಆಳಿದ ಗಂಗರಸರ ಉಪಲಬ್ದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ದಾನಗಳ ವಿಚಾರವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾದಾನಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಹೊಯ್ಸಳರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಷೋಡಶ ಮಹಾದಾನಗಳನ್ನು ಸಮ್ರಾಟರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

        ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಷೋಡಶ ಮಹಾದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ಯಾದಾನ ಎಂಬುದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ! ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕವು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

        ಅಂದಾಜು ೭೫ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ಯಾದಾನ ಶಬ್ದವೇ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಗ ಸುಮಾರು ೧೫೦ ಜನ ಪಂಡಿತರು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಣುಕಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕದೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಖಂಡನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರದ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವಾರು ಮೀಮಾಂಸದ ರೀತ್ಯಾ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

        ೮ ವಿಧ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು "ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ" ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅದರ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲರು, ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವುದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತದೆ? ಅದನೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯು ಚಿಂತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ರೀತಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಧರ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅದು ಕನ್ಯಾ ಆಧಾನ ಮಾತ್ರವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಎಂದೊಡನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಅದೇ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

        ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಧರ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ೭೪೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ನೀವು ಮೀಮಾಂಸ ರೀತ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನವಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ಯಾ ಆಧಾನ ಎಂದು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಕನ್ಯಾ ಆಧಾನ ಎಂದು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಲ್ಲವೇ?


ಉತ್ತರ:- ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು? ಬಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೂರಕತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು? ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾನವೇ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ದಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಅದು ಮೀಮಾಂಸಕರ ವಾದವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಮತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ?


ಉತ್ತರ:- ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಸೂತ್ರದಂತೆಯೇ ಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಧರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಸೂತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬರೆದೂ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಗರ್ಭಾಧಾನ ಎಂಬ ಆಧಾನವುಳ್ಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿರಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ಯಾಧಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?


ಉತ್ತರ:- ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಧಾನ ಎಂದೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಇಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಧಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ.

ಉತ್ತರ:- ಲಿಪಿಕಾರನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಞಾನವಿದ್ದಂತಹಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಉದಾ:- ವಿಧ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಧ್ಯೆ ಮೂಲ ಶಬ್ದ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯವು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ:- ವೈಧ್ಯವೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಧ್ಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣರಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಾಪ್ರಾಣರೇ. ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಹಾಕಿವೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ವೈಧ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಆರ್ಷ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಡೆಗೆ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯು ವೈಧ್ಯರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈಧ್ಯರನ್ನು ವೈದ್ಯರನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಇವರು ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಒಂದು ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಂತಹಾ ಕೆಟ್ಟವನೂ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಗುಣವಾದಾಗ ದಾನ-ಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ವೈಧ್ಯನಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಪುರಾಣಿಕನು ಪುರಾಣ ಹೇಳಿದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ರೋಗ ಬಂದೊಡನೆ ವೈಧ್ಯನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೂ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸಲು ವೈಧ್ಯ ಸಮರ್ಥ. ಪುರೋಹಿತನು ಸಾವಿರ ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ರೋಗಿಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಜೀವಂತ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಎಂತಹಾ ಪಾಪಿಷ್ಠನೂ ಕ್ರೂರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದವನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ವೈಧ್ಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮತ್ರ! ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಧ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ’ಧ’ ಉಳ್ಳ ಶಬ್ದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೈಧ್ಯನು ಯಾರಿಗೂ ಖಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಪಶಮನವನ್ನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ "ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಮೀಮಾಂಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯು ಮೀಮಾಂಸಕರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿತು.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಧಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಧಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.


ಉತ್ತರ:- ಅದು ಮುಗಿಯದ ಚರ್ಚೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೋದವರು ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಯಿತು, ಹೀಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ.

      ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವು ಪುರಾಣ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಈ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯಷ್ಟೆ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ಪುರಾಣದ ವಿಚಾರ ಎಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅಭಿಜ್ಞ್ಯಾವಾಕ್ಯವೇ ಹೊರತು ಪುರಾಣದ ಘಟನೆಯಲ್ಲ.
       
       ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನು ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷನ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು. ಅವನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವು ನೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಹೊರತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಬಂದಿತು ಎಂದರೆ ಸಾಕು. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
      
        ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವಂತಹಾ ಪ್ರಮೇಯ ಏನು ಬಂದಿತು? ಯಾಕೆ ಬಂದಿತು? ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ಕೋ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಹೋದಾಗ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಏನು ಎಂದು ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರಂಥ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಅಂತಹಾ ಅಭಿಜ್ಞ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹೊರಡಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯನು ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮ ನೀತಿಯು ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಭೀಷ್ಮನೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.

ಪ್ರಶ್ನೆ:- ಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಧಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಮೀಮಾಂಸಕರ ವಾದವಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?


ಉತ್ತರ:- ಮೀಮಾಂಸಕರಿರುವುದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು. ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮೀಮಾಂಸಕರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು ಎಂದು ಯಾವ ಸೂತ್ರಕಾರನೂ ಬರೆದಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹವರಿಂದ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಬರೆದಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

        ಆಶ್ವಲಾಯನರು, ಗೋಬಿಲರು, ಆಪಸ್ತಂಭರು, ಸಾಂಖ್ಯಾಯನರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು - "ಹೆಣ್ಣು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಾನಳು, ಆಧಾನಯುಕ್ತವಾದಂತಹಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವಳು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾಧಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಧಾನಯುಕ್ತವಾದಂತಹಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಭಾಗಿಯಾಗುವವಳು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಯಾದಾನ ಎಂಬ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ಆಧಾನವೆಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಅವರಿಗೇನು ಬರುತ್ತದೆ? ಇದು ಈಗಿನ ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ದಾನ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಸೂತ್ರಕಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರುಗಳು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೇಕರಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಧಾನಯುಕ್ತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಂಥದ ಪುಟ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಈ ಕನ್ಯಾದಾನ ಎಂಬ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಗೋಷ್ಠಿ, ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ "ದಾನಾರ್ಹ" ಯಾವುದು ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? 

ಸೂತ್ರಕಾರರು ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೇ ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತೀರ? ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೀಗೇ ಏಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ.

ಒಂದು ದಾನ ಪಡೆದ ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆಯೇ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಧರಣೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯು ದಾನದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದವಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಇತರೆ ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಮಾಡುವುದೆಂತಹಾ ದಾನವದು? ಇದು ಮೀಮಾಂಸ ವಾದವಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಥಟ್ಟನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಇನ್ನು ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಧಾರ ಕೊಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೀಮಾಂಸಕರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸರು ಕೇಳಿದರೂ ಆಧಾರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳಿವೆ, ಅದರಂತೆ ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಮೀಮಾಂಸಕರಿಗಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣರಿಗೆ. ಮೊದಲು ಮೀಮಾಂಸಕರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸೇರು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನ ಪಡೆದು ತರುತ್ತೀರಾ, ನಂತರ ಆ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರೋ? ಯಾರೋ ಭಿಕ್ಷುಕ ಹಸಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಬಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲೇನು ದಾನ ಪಡೆದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೋ ಇನ್ಯಾರೋ ರ್ಥನಿಗೋ ದಾನ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಹಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದಾನ ಪಡೆದು ತಂದಂತಹಾ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯಾವ ಧರ್ಮ? ಅದು ದಾನವೇ? ಅಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವಿದೆ.

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ರುಕ್ಮಾಂಗಧನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನೇ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸಿಂಹ ಹಾಕಿದ ನಿಯಮಗಳೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ದೇಹವನ್ನು ಸೀಳಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತನಗೇ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶವದ ಮೇಲೆ ಮಗನಿಗೇ (ಮಗಳಿಗೇ) ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ? ಇದು ಮೀಮಾಂಸದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಪುರಾಣದ ವಿಚಾರ. ಈ ಪುರಾಣದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಪಥ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಧಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ರುಕ್ಮಾಂಗಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಮಗ(ಳಿ)ನಿಗೇ ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಹೊರತು ಆತನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ತಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತಾವೇ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ದೇಹದಾನ ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಶವವು ಹೆಂಡತಿಯದ್ದೋ ಅಥವಾ ಮಗನದ್ದೋ ಹಕ್ಕೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮನದ್ದಲ್ಲ! ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ದೇಹದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ದಾನವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶವವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು "ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತು" ಈ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎಂದೊಡನೆ "ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾಮಿ" ಅಂದರೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವರನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬೇರೆ, ಪಡೆಯುವುದು ಬೇರೆ. ಎರಡೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ. ದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಆಧಾನದ ಮುಖೇನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಹಾಗೇ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ "ದಾಸ್ಯಾಮಿ" ಎಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಧಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಕೇತವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹೊರತು "ದಧಾಮಿ" ಎಂಬ ದಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತವಷ್ಟೆ; ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ!

ಹಾಗೇ ಕನ್ಯಾ ಆಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ "ಧತ್ತಂ" ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ವರಹ ಸ್ವರೂಪೀ ಗೋಪ್ರತಿಮೆ, ಫಲ,  ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ "ಇದಂ ನಮಮ" ಎಂದು ಒಂದಾವರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವರಹ ದುಡ್ಡೇ ವರಹದಕ್ಷಿಣೆ. ಅದನ್ನು ವರನು ಆಪದ್ಧನ ಎಂದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಗೋಬಿಲ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಾದಾಗ ಕೆಲವಾರು ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಕಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬಂದಿತು.

ದಾನ ಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಕೆಲವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರಾ ಯುಗದ ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನ ಭಂಗ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ಜಾಂಭವತೀ, ಕಾಳಿಂದೀ, ಮಿತ್ರವಿಂದಾ, ನಗ್ನಜಿತೀ, ಭದ್ರಾ (ಮಾದ್ರೀ/ರೋಹಿಣೀ) ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರನ್ನೂ ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾನೆ.  ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಚನ ಭಂಗ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಯೇ ವಿವಾಹವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯಲ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಆಚರಿಸಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ನಡೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರಾ? ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ ಎಂದರೇನೆಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನ-ಪ್ರತಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೂ ಒಂದು ಆರ್ಷೇಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆಯಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ  ವಚನ ಏನೆಂದರೆ - "ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರುವವಳು, ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯೇ ನಿನಗೆ ಭಾಗ್ಯ, ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೇ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತವರು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವುದೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಯೇ ತರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಲ ಬಳಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ೮ ವಿಧದ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತೆಂದು  ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬೇರೆ.

ಮನುವು ಬ್ರಾಹ್ಮ, ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ, ಆರ್ಷ, ದೈವ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಅದರಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂತಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಷೇಯ ವಾದ ಮತ್ತು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ವಾಸುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿಗಳು ಎಂದು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿಗಳಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತಾನ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ಪರಾಶರರು ಯೋಜನಗಂಧಿಯನ್ನು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿಗಳಲ್ಲವೇ? ಅವರೇ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿಗಳಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿಗಳೆಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ?
        
 ಆಸುರ, ಗಾಂಧರ್ವ, ರಾಕ್ಷಸ, ಪೈಶಾಚ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವು ನೀಚ ಎಂದು ಹೇಳುವುದ ತರವಲ್ಲ. ಅದು ತೀರಾ ಸಂಕುಚಿತವಾದಂತಹಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ ಶಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಯಾ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯವೋ ಆ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ "ದಶಗಳು" ಸೇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಪವಾದರೂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಬರುವುದೋ, ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವುದೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ತರುವುದೋ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ! ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ವಿವಾಹ ವಿಧಿಯ ಆಧಾರದಂತೆ ಸಂತಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮ, ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ, ಆರ್ಷ, ದೈವ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಉಳಿದದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ಆದರು ಅದರ ವಿಧಿ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಉದಾ:- ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿಯನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ತಾನು ಬೇಡ ಕನ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅವಳ ಹುಟ್ಟು ಅವಳಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಮಂತನು ಸಾಕಿರಬಹುದಷ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಪೂರ್ವವು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಾಹ ವಿಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವಿವಾಹ ಯಶಸ್ವೀಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹವೋ, ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹವೋ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಬಂಧು, ಬಳಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದರು. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದರಷ್ಟೆ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಂತ ಉಳಿದವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ೮ ವಿಧದ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗಳೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ; ಅದರದರ ಕಾಲ, ದೇಶ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿ. ಈಗ ಬಳಸುವ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.
 
ವರದಿಗಾರರು,
ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ
 
 ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ
- ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದರು,
ಪೂರ್ವೋತ್ತರೀಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು,
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ,
ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ರಾಂಪುರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

Friday, 3 March 2017

ವೇದಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ (Veda Mantra Shakti)

ಕಾಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳು, ಮಂತ್ರವೇಗ, ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ, 1D-16D ಇತ್ಯಾದಿ ಉನ್ನತ ಆಯಾಮ ವಿಜ್ಞಾನ. ಆಸ್ತೀಕ ವಚನ, ಬಂಡೆ ಸೀಳುವಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ತರಂಗಗಳು, ದುಷ್ಪ್ರಯೋಗ ಆಗದಂತೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳ ತಹಬಂಧಿ, ಮನೋ ಬಲ + ಕೆಲ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ = ರಾವಣನು ಕೈಲಾಸವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ.

ಶ್ರೀಮದ್ವಾಜಪೇಯ ಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರೀಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು, ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ - ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ತುಣುಕಿದು.


Minute time divisions, speed of mantra, energy in mantras, 1D-16D Higher dimensions from in Vedas. Words of Aastika sage & hidden formula, higher energy mantras that can crush the rocks, sages encrypted mantras to protect its misuse, mind power + some mantra power = Ravana shivered the mount Kailasa. Power of Veda mantras are enormous.

Clippings are from Question & Answer session held during Shrimad Vaajapeya Yaaga. Answers are by Brahmarshi K S Nityananda Swamiji, Purvottariya Meemamsaka, Veda Vijnana Mandira, Chikmagalur, Karnataka, India.


Thursday, 2 March 2017

Controlling sea erosion through mass chanting of vishnu sahasranama stotra & prevent TSUNAMIOne of the many major challenges India and many other countries are facing today is the perennial problem of sea erosion during rainy season, in the coastal belt. The instant and short term measure being adopted by the authorities is to hurriedly pileup sand bags and boulders on the sea beach at the affected area, to prevent the erosion temporarily. These futile efforts remind the story of Sisyphus. The giant waves wash away the sand bags and boulders in rainy season. They can’t withstand the fury of the sea. Hundreds of crores of Rupees are wasted out of State funds under the pretext of containing sea erosion. The net result is - it has fattened the purse of the contractors, engineers and politicians, while emptying the coffers of the state. General public deride this as “putting stones into the sea” – a futile exercise.

The Power of Mass chanting in the context of Modern Technology


Modern science tries to explore the phenomena of the physical world through direct observation, experimentation and analysis of physical data obtained thereby. It tries to correlate the interrelation between cause and effect. It defines the results of these experiments in its own scientific terminology.

The modern science and technology, no doubt, have made enormous advances. It has even succeeded in explaining how the natural calamities happen, like floods, famines, cyclones, earth quakes, volcanoes, sea erosion, tsunami etc. but modern science cannot predict the happening of these calamities in advance. Nor the modern technology offers any concrete solution to control and contain these natural disasters. Mankind, including scientists is a helpless spectator during the dance of death wrought by the natural calamities.

Ancient Indian Scientific Knowledge


Now let us examine the scientific advances achieved by our ancient sages called Rishis. Vedas are the source of vast knowledge. Upanishads and Darshanas are the commentaries on the mystic knowledge hidden in the Vedas. But they are for the consumption of intellectuals. They are just like scientific theories and equations which are beyond the comprehension of common man. So our ancestors tried to educate the common people through parables and stories and symbolism which they could understand easily. They are nothing but the scientific truths. Those books are called epics or Puranas. Hindus believe that those are a part of history. They contain many stories or instances, wherein our sages had mastered many mantras or hymns which has mystical powers, through which the oceanic or ecological upheavals could be controlled. Modern scientists believe that this universe which Hindus call ‘Brahmanda’ is created through a ‘Big Bang’. Hindu epics have different view that it is not Spota by from Om. Check the link for more details. This sound is called Nada Brahma. Sound travels in waves called Nada Taranga or Shabda Taranga. These sound waves have immense mystic powers. Vedas are mantras rhythmically and systematically composed out of these sound waves or shabda brahma. The proper recitation of each mantra creates particular sound vibration which has got its own power and it can be used to get desired boons or results. Vishnu Sahasranama Stotra is also a powerful hymn composed systematically and reciting it properly, individually or en-mass can create vibrations in atmosphere which has got immense mystic powers.

We have seen that Nada Brahma has the power of creation, preservation and dissolution of universe. Then why these miracles do not happen in the modern times? It is because Vedas are composed in Brahmi language and we have neglected the study of Brahmi for long. We do not understand what knowledge the Vedas contain.

We have stopped learning and practicing the systematic recitation of Vedic hymns or mantras, since long. So due to lethargic amnesia, loss of faith in the mystic power of our own scriptures and ignorance about the scientific significance of our Shastras, these mystic powers lost their importance in course of time and also due to the modern English system of education. The English education system has consistently imbibed negative feeling in the minds of younger generation that everything Indian like Vedas, Upanishads, Darshanas & puranas are a bunch of superstitions and full of blind beliefs. The only path to the progress is through modern scientific thought and technology. Unless our new generation comes out of their mindset filled with inferiority complex Hindus cannot understand the wide significance of our proud heritage and also about the deep advances made by our ancestors in the scientific knowledge. Fortunately many of modern scientists who are physicists, astronomers, cosmologists like Stephen Hawking, Carl Sagan, Fritjof Capra, J. R. Openheimer, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Albert Einstein etc are impressed by the scientific theories and knowledge propounded by our ancestors. Our ancient Rishis had carried out experiments thousands of years ago in the field of atomic theory, astronomy, medicine, chemistry, mathematics, time and space etc. The modes theory of gravity and relativity was not new to ancient Indian Rishis. In fact the ancient Indian theories are confirmed by modern scientific inventions. Even in modern times these scientific miracles happen if we conduct the Yajnas or chant mantras systematically as prescribed in scriptures. We have read in newspapers and TV channels about heavy rains on the last day after completion of massive Yajna at the premises of Sri Ramachandrapur Math at Hosanagar recently. Many Pundits and scientists had gathered there to study the effect of Yajna on the ecology. This Yajna is called ‘Parjanya Japa’. We have heard about ‘Putrakamesti Yajna’ and many  parents be-getting male child and also about producing electricity through recital of  Purusha Sookta. Sound vibrations have their own effects on the atmosphere. This is an area where there is wide scope for scientific research and a campaign of mass chanting of Vishnu Sahasranama Stotra is a bold initiative in this direction.

Stotra  Pathana – A Unique Experiment :

The Vishnu Sahasranama Stotra Mass chanting programme is the first step in the field of research about the effect of shabda taranga (sound vibrations) and its latent powers and to find out if it can mitigate the destructive power of Jala (Water – sea waves) taranga which causes sea erosion, tsunami, cyclone etc. This experimental research is being carried on silently for three years (2003) at Kundapura a coastal town of Udupi District of Karnataka State, Southern India.

The brain behind this unique and bold experiment is Dr. S. N. Padiyar a Medical Practitioner by profession running a private hospital at Kundapura. But he decided to engage his time in the cause of service to the society and closed his clinic as well as lucrative profession. He established a charitable trust, ‘Seva angama’ in 1985 to give concrete expression to his thoughts and purpose and he is the managing Trustee. He started many service projects in the field of education and especially child education on Bharateeya Sanskars. He is also engaged in the propagation of Sanskrit because unless our younger generation is proficient in Sanskrit they can’t understand the importance of vast ocean of knowledge contained in Shastras. He is a master in Vedic Mathematics and conducted hundreds of classes and seminars in India as well as abroad. Now recently he has taken up the cause of research in our ancient scientific knowledge and mass chanting campaign of Vishnu Saharanama Stotram. This is the first such effort ever in this subject.

The inspiration to engage in this unique experiment came to Dr. Padiyar from Sri K S Nityananda Swamiji, the founder of Vedic Science Centre at Rampura of Chikmagalur.

Swamiji is a profound scholar in Vedic astrology with deep study in Veda and Vedanga, and he is considered to be a ‘Poorvottara Meemamsaka’. The idea of carrying out experimental research about the effect of Vishnu Sahasranama Stotra Pathana on the ecosystem, especially on oceanic upheavals such as sea erosion etc., was an outcome of lengthy discussion Dr. Padiyar had with Swamiji. The Western coast of India has been witnessing the ravages of sea erosion for some years now and the efforts of the State to contain it have come to a naught.

“Aaapo Va Idam Sarvam” – water, water, everywhere

Sri K S Nityananda Swamiji through his extensive studies of Shastras has tried to analyse the character of the nature (Prakriti) and also about the methods how this prakriti (forces of nature) can be controlled, and if it could be done through the power of recitation of Vishnu Sahasranama. The outcome of his deep research can be set out briefly as under: -

All types of oceanic upheavals, including sea erosion can be controlled and pacified through the recitation of Vishnu Sahasranama Stotra in a systematic way. The basic concept which is the basis of this finding is based on the thoughts contained in our scriptures. The scriptures say all the moving and nonmoving objects, living beings plants, etc and all material and non material objects are made up of the element of water i.e. ‘Aapah’, and the preserver (Sthitikaraka) is Vishnu is also composed of water element (apah). The following Vedic hymn clarifies this statement : -

      Aapo va idam sarvam aapo vaa vishwaa bhutaani aapah praanaa vaa
aapah pashavah aapo annamaa aapo amrita aapah  saamraataapo viraat
aapo swaraat pashyanti eetee aapo vy prishateeyam catubhirdevataa aapo caturbhiragnira caturthi pashyati asya caturo vishnave bhavatu aapo bhavantu bhoorbhuvaswaraapah II
Aapah punantu prithvim prithvi puta punaatu maam II
Sahasra sheerhsam devam vishwaksham vishwasambhuvam I
Vishwam Narayanam devam aksharm param padam II

In all living beings, plants and trees there is water content. This water content is their life force. The five senses (Pancendriyas) propel the body to function by humidity (Ardrata) which is of water content. It pervades the entire body and the sound vibration was transformed into magnetic vibration which is causative to the propelling of activity in the living beings. The water element, be it a single drop or a vast ocean, has inherent and inseparable relationship with all the other objects of nature and living beings. Water element is referred to as Samrat, Virat, Swarat which is omnipresent and omnipotent and which brings about an equilibrium or balance in the nature as well as universal order. It is responsible for sustenance of the earth (Prithvi) in good order of which living beings are also a part and parcel. Vedas call this all sustaining element or principle (tatva) as ‘Vishnu’. It is also called Narayana which means water principle. Grossly it means- Nara and all other matter and Narayana are all made up of the same substance or element.

According to chemical equation

Water = H2O

But shastras (scriptures) say water = H2O + na (ण). According to modern science water is H2O i.e made up of two atoms of Hydrogen and one atom of oxygen. But science could not so far explain the nature of the 4th element or energy or power that acts as a catalyst, which combines these three atoms to form water – argues Swami K S Nityananda. It has already been clarified that Apah or Apsu or water element is the sustaining power of the universe and that power is called Narayana. If we analyse this Vedic law i.e., Na + ra + ya + na it becomes molecular formula of water. The H2O formula propounded by chemistry is incomplete and is equal to only ‘Na + ra + ya’. It considers water as mere a material entity. That is the limitation of modern science. But according to our ancient seers, water is life force = na. It is the force that acts as catalyst which transforms atoms or subatomic particles as propounded by the recent inventions, of Hydrogen and oxygen, into water. This very force is behind every chemical combination which transforms sub atomic particles into different elements. Hence water is not merely a physical entity as propounded by chemistry which is H2O, but it is H2O2 wherein is a form of energy or power hither to unknown to modern science but our Vedic seers had conceived it thousands of years ago. The limitation of science has been well defined by the famous scientist Albert Einstein in these words ‘Science without religion is lame and religion without science is blind’ modern science can explore and explain the phenomena of this infinitely vast universe in part only. They have already reached the periphery or horizon of observable universe and reached a blind alley. Their laboratory tubes and telescopes can’t reach further – So they are or they have slowly turn to east, especially India for answers and solutions which the science could not find out to various unexplored phenomena. Our ancient seers had a holistic approach towards universe phenomena. They came to know early the limitations of external observation and operation. They tried to look inward. They analysed mind, jeevatma, prana, which are the forces of nature which the modern scientists rejected to explore with a false assumption that there is nothing beyond observable universe. Now they are slowly realising the mistake they have committed and their interest is turned towards mystical east especially India. They want to find answers in the sacred scriptures of the east.

The principle (tatva) of Narayana


The root or source of water is agni (fire – heat). The source of agni is air (vayu) - earth (mrith) - ether (Akasha), and friction (sparsha). Hence agni is the original source of water. The bombarding or friction between the particles at subatomic level which is the cause of production of water and also upheavals in water contained in Oceans, is always active in all matter. At the deep core of the earth sphere this activity of agni is going on and it is always volatile and moves in a channel called Agnipatha (अग्निपथ).

Agni collides with the atoms of water which cause vibrations in the nara atoms. These vibrations are the cause of the waves in the placid waters. The main purpose of these vibrations and the waves generated by these vibrations is to maintain the equilibrium or balance in the nature. In the normal circumstances, that is till man doesn’t interfere in this natural process they are not harmful. But if there is heavy interference in the ecosystem, nature to maintain its balance has to act. High waves, earthquakes, are it’s results. Nature frowns at the interference. The atom bomb is the result of fission or fusion of atoms. It can destroy. If by interference in the peaceful nature or ecosystem nature reach the point of destruction or upheaval, man can also by minimising the interference can prevent natural disasters and by creating positive vibrations can control the negative forces of nature (in the form of calamities). If you can detonate a bomb you do know how to diffuse it. This is pure logic.

So, when the vibrations exceed the normal limit, there will be imbalance and thereby produced higher frequency waves. This causes storm, giant tsunami waves and such other oceanic upheavals. This is the principle of upheavals. This is the principle of ‘Narayanatva’ of water which is the source of life force. The 4th principle of water i.e., na which is a form of energy is the cause of the waves which in turn are cause of natural disturbances, on the one hand and vise-versa evolutionary force which protects earth. As this force is disseminated in the form of energy waves, by using another similar energy wave the dangerous potency of the nature’s fury can be controlled or made to subside. In this context campaign of chanting of Vishnu Sahasranama Stotra assumes significance and becomes relevant.

 

The voice has power 


We are aware that our voice also generates sound waves, which travel into space. The source of voice is the navel (Nabhi), say the Vedas. This is also a scientifically proved fact. But Vedas declare there are five types of Nabhis. Which generate sound Bhunabhi, Jalanabhi, Agninabhi, Jeevanabhi and Vedanabhi.

In the living beings the Jeeva Nabhi is the source of voice, the primordial sound named para produced in nabhi reaches pashyanti and transformed into human voice, and converted into vowels when reaches madhyama and comes out as pronunciation or speech after reaching Vaikhari. That is how a sound transforms into a speech. How scientific! It is phonetic science. The Vedic or Brahmi script is most scientific and flawless and most suits computer language. So the human voice or speech is called Jeevadhwani. This produces sound waves (dhwani taranga). The sound of the jeevanabhi is weak. But when it is recited or chanted in and jointly it gains strong power.


Phonetic waves (Nada Taranga) against water waves


Vishnu Sahasranama stotra is a sacred, mystic hymn, which represents, propounds and experiences the universal form of Lord Vishnu. Vishnu means Narayana and Narayana in turn symbolizes the force latent in water. Vishnu Sahasranama Stotra is a hymn which enables the realisation of Narayana form. It also maintains the Narayana power in its original state and it generates the powerful voice waves which have the power to soothe the oceanic disturbances. The rhythmic phonetic composition of Vishnu Sahasranama is unique. When it is recited rhythmically it generates sound waves with cosmic power in the jeevanabhi of the individual reciting it. These cosmic waves remove the imbalance in the life force or Narayana waves in the body of that person and it produces equipoise, harmony and peace in the person thereby he is benefited. In this technological era everybody needs mental peace. The powerful phonetic sound waves, produced by mass chanting of the hymn, act against and counter the high frequency waves present in the nature due to imbalance and nullify their harmful effects. Whole universe is composed of Narayana. The source of all upheavals, disturbances and calamities in the nature is this all powerful Narayana. By the mass misdeeds of greedy mankind the powerful negative waves are generator in the nature which in turn disturbs the balance in nature and cause natural calamities. The rhythmic chanting of Narayana mantra produce powerful positive sound waves and counter the destructive negative waves and thereby maintain the sound balance in the nature.

Science of stotra

All the phenomena of the observable universe such as all events, motions, creation, preservation, dissolution etc happen at the wave level like waves of light. Even at the subatomic level, the scientists have found out, that matter is ultimately nothing but waves and particles or strings pulsating rhythmically which has been termed as ‘Dance of Shiva’ by the famous physicist Fritz-of Capra in his world famous book ‘The Tao of Physics’ All the above events take place through the light rays and sound waves, sage Kapila, an authority on sankhya philosophy, has proved this by his study. “This supports my studies about the effects of Vishnu Sahasranama” Says Swami Sri K S Nityananda.

Dr. Capra has made extensive studies about philosophical implications of modern science. He compares the universal phenomena to a gigantic cosmic dance. The sand, rocks, water and air around us are made up of vibrating molecules and atoms and these consist of particles which interact with one another by creating and destroying other particles. The earth’s environment is continuously bombarded by showers of ‘Cosmic rays’, particles of high energy, undergoing multiple collisions as they penetrate the air. All this was the findings of Dr. Capra as he himself had made research in high energy physics. He also studied Eastern mysticism and found many parallels to modern physics. He also adds that the concepts of modern physics often show surprising parallels to the ideas expressed in the religious philosophies of the east. Other scientists named above also have expressed the similar opinion. Now the physical sciences are moving from gross to subtle, observable to unseen i.e., the genes, the D.N.A., subatomic particles like electrons, neutrons, protons, quarrels waves strings etc. the more they delve deep,  the more confounded they feel. Many are knocking at the doors of ancient Hindu Philosophy. An uneasy feeling has started slowly gripping them that the end of all physical sciences is approaching and the beginning of nano-science – the spiritual science has ensued. The unseen, which had been hither- to rejected as superstition, has to be explored. Ancient Hindu seers had done this long ago.

Under these circumstances the experiments and research about the effects of the Vedic mantras, Vishnu Sahasranama etc on the ecology becomes relevant because they are rhythmic in nature and composed scientifically and systematically which produce distinct types of sound waves in the nature’s environment. They possess mystic powers. Ancient Rishis had carried out research in this field. They found that living beings and other objects are all the creatures of the nature. We are children of Mother Earth. She has provided every thing for the sustenance of not only mankind but also the entire bio-world. The nature’s resources are abundant. But don’t be greedy. Avail only that much, which you need. Don’t waste. Don’t exploit or interfere in the nature’s work. Don’t disturb ecological balance, which the nature has been guarding and maintaining diligently. If you do, she would hit back with full fury. This was the message of our ancient Rishis who conducted research on nature. It was two fold i.e., preventive and curative just like in the field of medical sciences. Be in peace with nature – is the preventive prescription. Chant suitable mantras, Vishnu Sahasranama Stotra etc to pacify nature’s fury – is the curative measure.

The sages declared :
            Isaavasyam idam sarvam yatkincit jagatyamjagat
            Tena tyaktena bhunjita ma gradhah kasyacit dhanam
         Isa upanishad – I 

“All this – what ever moves on the earth – should be covered by the Lord. Enjoy with detachment. Be satisfied by what you have. Do not covote anybody’s wealth”. This again warns the mankind NOT to ‘exploit the nature indiscriminately’. To the subtle causes of all the oceanic upheavals and other natural calamities, man has his own contribution.

A mass chanting campaign:

Dr. S N Padiyar took keen interest in the ancient Vedic knowledge and he mastered Vedic Mathematics and is propagating it all over India & abroad for the last 15 years. Then he decided to venture into the area of research of the effects of Vishnu Sahasranama chanting on individuals and on ecology. As a Doctor he had sufficient knowledge about other branches of modern science and their limitations. After his discussion with Swami Nityananda, his convictions about limitations of modern scientific knowledge, was confirmed and took a definite shape.

Apart from this, he was witnessing the perennial problem of sea erosion and the misuse of public funds and this also prompted him to take up the Vishnu Sahasranama Stotra Pathana campaign in the coastal belt and observe its effect. He selected a small belt of beach at Trasi and Marvanthe for his experiment.  Every year at the onset of monsoon rains, the National highway No.66 (previously NH 17) passing along the beach was being threatened by the sea waves thorough erosion. All eyes were being centered on this area. He decided to launch his campaign from this area and made preparations in the year 2003.
Saurpanika river & Arabian Sea in Kundapur, Karnataka, IndiaInitially he selected about 100 volunteers and trained them to recite the stotra rhythmically after giving initiation. When they attained perfection they went to different places and trained interested public in rhythmic recitation. As a result a sufficiently large team was ready to take part in the mass chanting campaign by next monsoon.

June 2004 arrived and also the sea erosion showed its face. The beach dwellers became apprehensive. The giant waves licked the beach, the coconut trees, the dwelling hunts and washed them away. There were routine visits by peoples’ representatives, the officials, the usual hollow promises, the clicking of photographs, paper statements etc. there were some makeshift works of piling up sand bags and a few loads full of boulders here and there to assuage the apprehensions of the nearby public. But this half hearted measures were nothing but a wasteful exercise before the roused ocean.

Dr. Padiyar thought this is the ripe time for launching his campaign. On June 20th of 2004 about a hundred volunteers along with a thousand public launched the Sri Vishnu Sahasranama Stotra Pathana programme(mass chanting) at the premises of the Sri Maha Varaha Swamy (Maraswamy) Temple near the sea beach of Maravante. This was followed by chanting session - continued for 48 days, every evening.

The upheaval in the sea was subsided gradually and the sea tide receded to its original level. Dr. Padiyar feels that the rhythmic mass chanting of Vishnu Sahasranama Stotras by thousands of devotees with one voice was the major reason of retreating of the sea erosion.

The continued campaign:

Encouraged by the success and positive outcome of the first attempt, Dr. Padiyar made this campaign a major project of his service activities through Seva Sangama. Now this campaign has taken the shape  of a movement and marching ahead and there was no looking back.

In 2004 this campaign was extended throughout the coastal belt of Kundapura Taluk. The volunteers initiated the residents of beach area in the chanting of stotra. By the monsoon of the subsequent year the message of the campaign had reached nearly about 6000 houses.

The printed booklets of the stotra were distributed free of cost among 13000 people. Chanting sessions were held in many places. A 16 days march was held from Padubidri to Byndoor along the sea beach which generated a lot of interest and awareness about the power of mass chanting of the stotra. Daily chanting sessions were held in many temples. In all 1008 chanting sessions were held.

On 1st of May, the same year a huge public gathering was held. 3500 persons participated in the public mass chanting programme on the Malpe(Udupi) sea beach. The Malpe congregation reflected the extensive nature of the year long campaign in such a short span of time.

Daily chanting session at homes 


In 2006 the campaign entered its 3rd year. Now the sphere of campaign is widened. It has covered almost one third of the long stretch of western coastal belt from Goa to Kasargod according to Dr. Padiyar. Several mass chanting sessions have been held at Kasargod and Goa. Attention has been given to the south of Malpe coast. In Maravanthe beach the group chanting of Stotra was held continuously for 24 days. Thousand of devotees who have taken a vow to participate in the campaign, held chanting sessions at their homes daily either at 7 in the morning or 9 at night regularly Dr. Padiyar feels that chanting simultaneously at a fixed time will give the power of stotra chanting a collective effect.

In the three years (2003-2006) wide popular support has flown in and the campaign has shown positive results which are encouraging signs. Dr. Padiyar is determined to spread the campaign to winder frontiers. It is his firm belief that the mystical power generated by the sound waves loaded with powers of mass chanting of Vishnu Sahasranama stotra not only counter the sea waves responsible for sea erosion but can also contain the devastating giant Tsunami waves.

Not bothered about the criticism by scepters :

Scientific truth can be compared to a long upward staircase with endless steps. It is continuous journey from a smaller or lesser truth to a higher truth. Just like climbing from a lower step to a higher step. Nothing is false, nothing is untruth but only a lower truth. For centuries the westerners and English educated Indian intellectuals dubbed the ancient Indian Vedic knowledge as superstition and a bunch of blind beliefs. Bit slowly but steadily the ancient Indian knowledge is gaining interest, respectability among modern scientists. The Pushpaka Vimana of Ramayana was dubbed as a poetic fancy. But the airplanes and spaceships of today are a scientific reality. The ‘Divyadristi’ of Sanjaya who narrates the entire Kurukshetra scene to blind king Dhritarashtra is today’s television. Albert Einstein, when he wrote his theory of relativity in 1905, was not even a scientist till then in the classical sense. He was on employment in the patent office as an ordinary inspector. His theory was proved only in 1919 after observation and experiment, and then only it could get the seal of scientific community.

The mystic powers of Vedic hymns and Vishnu Sahasranama Stotra are to be explored. Right now, it is only a theory. It is in the experimental stage. It has yet to pass the scientific test. But there are no scientific instruments which can measure the effects of sound waves generation from chanting hymns on ecology. On a future day when these subtle instruments are invented the theory can be tested and put to observation and the data can be collected and analysed. So Dr. Padiyar is not annoyed and least perturbed by the criticism or derisive remarks at his efforts and experiments; by the skeptics and english educated intellectuals. Ignorance of Brahmi & Sanskrit language and hence inability to study the scriptures in original are the root cause of this lopsided logic of English educated thinkers. Time will give ultimate answers to all human enquiries.  Dr. Padiyar is confident that he is pursuing a future truth.

Any way, his effort to counter sea erosion is a zero cost project. Hence there is no harm or loss to anybody. Instead there will be other collective gains and individual benefits to all.

Mass chanting – miraculous results! 

The Vishnu Sahasranama movement under the auspices of Seva Sangama Trust for three years from 2003-2006 has miraculous results. Dr. Padiyar gives the following proof in support of this statement:

·                     At the onset of monsoon rains in the year 2004, the Marvante – Trasi beach was in the grip of erosion. The giant waves were eroding the seashore. The light poles on the beach were washed away. The waves entered the adjacent Park. The very existence of National High Way was threatened by the waves. In this backdrop the Seva Sangama Trust decided to launch its mass chanting programme of Vishnu Sahasranama. On the first day it-self the rains subsided. The fury of the erratic waves abated. Within 4-6 days the waves receded. The erosion halted.

·                   Through out that year the movement was extended to the entire sea belt and the houses situated on seashore. The result could be seen during the giant Tsunami waves in eastern coast which look heavy toll. But the western coast was calm on the whole and no damage was caused in the particular part of the seashore..

·                   In the seashore of Maravante where the Varaha Temple is situated and the hub of Stotra Pathana no damage was recorded. In the sea beach, a natural sand barrage of one Kilometer long was formed. This natural barrage  stopped sea erosion. The local fishermen opine that this is a new and rare phenomena which they had not seen so far.

·                   In the area of experiment, the Sea Erosion has considerably reduced - almost nil for the last three years.

·                   After the campaign workers of Seva Sangama visited 600 houses where stotra pathana was held and where they have made it a daily practice. during the survey it was learnt that apart from gross results, they had individual benefits to the families concerned. Mental peace, improvement in health condition, financial security, alliances, employment etc. the documentation of which is with the Trust.

For the people who depend on the sea and fishing it is an unavoidable necessity to live on the seashore. During the rainy season it is hell for them. The thatched huts, the coconut trees and all other belongings being washed away by the furious sea waves and erosion, when these hapless people are the silent spectators. The Seva Sangama Trust of Kundapura, a charitable service organisation has come forward to change this situation and it had started the efforts three years ago. It has also achieved remarkable success in its selfless efforts. Are you wondering with disbelief that ‘is it possible?’ read this article?

A Solemn Vow (Sankalpa) before chanting


            The human mind is the abode of enormous powers. The mind which is committed to a single pointed goal becomes purified from faith devotion and true resolution. This state of mind can generate strong will power required for big achievements. In this background it has been prescribed for devotees to be bodily clean before commencing the chanting and a sacred vow has to be undertaken. The ritual commences with the worship of Bharatmata. The person imparting the oath or ‘deeksha’ whispers a 12 syllable Dwadashakashari Mantra 'Om Namo Bhagavathe Vasudevaya' five time in the ears of devotees. They repeat it 108 times. The master or Guru leading this ritual is called ‘adhwaryu’. He explains the purpose and effects of the chanting; then imparting Deecksha, and ‘sankalpa’, repetition by devotees and getting signatures to the written form of sankalpa.
                        At the end Vishnu Sahasranama Stotra is chanted
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Note:  Interested may interact with Dr S N Padiyar: email: snpadiyar@yahoo.com --about the experiment and Sri K.S.Nityananda, Veda Vijnana Mandira, Srinvas Nagar, Rampur, Chikkamagalore, Karnataka, India. - ---about the rationale behind the experiment and anything about VEDIC contents.

Ref:  1. Article in Taranga, a Kannada weekly magazine of Manipal Group.17.08.2006 issue.
         2. Rutvik Vaani - June2005 issue.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Dr. S N Padiyar